Generalforsalming 2017REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2017


Onsdag den 23. november kl. 19.30–21.30 i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke


Arrangementet startede med et meget spændende foredrag af Signe Thomsen fra Farum Lokalhistoriske Forening. Desværre var der kun 20 fremmødte, der fik glæde af det


Herefter fulgte generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Jørgen Moltzen og som referent Jette Larsen.


2. Bestyrelsens beretning:

Dirigenten foreslog at drøftelsen blev opdelt i 2 punkter a) beretningen uden behandling af Træerne på Forten, og b) Træerne på Forten. Dette blev vedtaget.


    2a) Børge Svane kommenterede den grundigt skrevne beretning, og afdøde Bernts store arbejde for landsbyen blev påskønnet.

Annette Liebach, der deltager i følgegruppen for Hovedgadens renovering , fortalte om de problemer, der specielt knytter sig til området omkring Akacietorvet. Der er endnu ikke taget beslutning om træerne, hvis rødder udgør et problem for belægningen på fortov og cykelsti, og dermed for ” den bløde trafik”.

Der er planer om et lille ”torv” syd for Aldi. Her vil ”Vores Marked” evt. være interesseret i servering.

Glædeligt at trafikhastigheden nedsættes til 30 km/t fra Hestetangsvej til Farum Gydevej.

Arbejdet med trafikdæmpende foranstaltninger i landsbyen bærer forhåbentlig frugt næste år, måske i forbindelse med renoveringen af hovedgaden.

Farumgårdparkens lukning blev beklaget, men desværre ser det ikke ud til, at den alternative stiføring, som beboerforeningen støttede, bliver en realitet. Så vi må stadig afvente afgørelsen.

Beretningen pkt. 2a blev vedtaget.


    2b) Træerne på Forten

Finn Danielsen havde udarbejdet et flot kompendium om træerne før og nu. Det blev kommenteret og uddybet med spørgsmål fra deltagerne.


Derefter var de to forslag:

Det mest vidtgående var Annette Liebachs og Poul Lyneborgs forslag: ”Vi foreslår, at kastanjetræet og ahorntræet fældes som de hurtigst voksende og mest skyggende af træerne, og at man derefter vurderer, om der skal ske yderligere fældning”. Annette begrundede forslaget dels som repræsentant for private husejere med skyggeproblemer i nr. 6a, 6b og 6c på Kålundsvej og dels ved forståelsen for Forten som et åbent område med få træer.


Børge fremlagde bestyrelsens forslag: ”Foreningen henvender sig til kommunen med ønske om at fælde kastanjetræet på Forten uden at der plantes et andet træ. Herefter afventes videre fældning, med særlig opmærksomhed på det store ahorntræ.”

Han gjorde opmærksom på, at det havde været en lang og v anskelig debat, der førte frem til forslaget.


Ved afstemningen blev der iflg. Valgproceduren stemt om det mest vidtgående forslag først.

Hver stemmeberettigede husstand havde 1 stemme.

For Annette og Pouls forslag stemte 9 for 2 imod og 2 hverken for eller imod.

Forslaget blev vedtaget.

Børge præciserede at forslaget er generalforsamlingens henstilling til kommunen, som menes at være positivt indstillet.


3. Bestyrelsens forslag til aktiviteter.

Enighed om at de løbende aktiviteter fortsættes.


4. Forslag fra medlemmerne.

Karin Beyer foreslog at bestyrelsen kontakter de nyvalgte politiske udvalgsformænd om sager vedr. vores område.

Gerda Petersen påtalte at kommunen burde gøre noget ved vedligeholdelsen af skovstierne.

Annette Liebach mente, at man i Naturpark Mølleåen arbejder på en opdeling af stierne i mountainbike- og vandrestier.


5. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev uddelt. Iflg. Formanden (Børge) og revisoren Steffen Skytte er der ikke de store ændringer fra sidste år.

Der udspandt sig en snak om hvordan vi får flere medlemmer, og dermed kontingentbetalere. Flere ideer kom på bordet. Debatten skal forberedes i bestyrelsen. Folk opfordres til at ”snakke” med nye om foreningen.

Regnskabet blev godkendt.


6. Fastsættelse af næste års kontingent.

Som hidtil: 150 kr pr husstand, 75 kr for pensionister.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Tove Kjær og Finn Danielsen udtræder

Søren Christensen og Lars Peter Hammel var ikke tilstede og havde ikke meddelt, om de ønskede at genopstille. (Lars Peter oplyste pr. mail 4.12 til bestyrelsen, at han gerne ville fortsætte som suppleant.)

Søren ønsker ikke at fortsætte.

Jørgen Moltzen, Børge Svane, Jette Larsen fortsætter

Nye: Ole Jørgensen og Annette Liebach

Suppleant: Karina Larsen


8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Steffen Skytte blev genvalgt som revisor og Tove kjær blev revisorsuppleant


9. Eventuelt.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag fra medlemmer og fremkommer selvfølgelig med svar.


Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Moltzen Kålundsvej 4 C

Børge Svane Klosterskjul 7

Jette Larsen Kålundsvej 16

Annette Liebach Kålundsvej 6 A

Ole Jørgensen Kålundsvej 1 A

Karina Larsen Kålundsvej 19

Lars Peter Hammel Kålundsvej 31

Revisor: Steffen Skytte Kålundsvej 1 B

Revisorsuppleant: Tove Kjær Kålundsvej 1 A

Repræsentant i Lokalområdernes Samvirke: Poul Lüneborg Kålundsvej 6 A
Kontakt:

Børge Svane

Klosterskjul 7

3520 Farum

E-mail: farum.landsby@gmail.com

Siden er sidst opdateret:

25.06.2020   BSN