Generalforsamling 2018REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2018


Torsdag den 22. november kl. 19.30 – 21.30 i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke


Aftenen indledes af Lene Bang fra byrådets udvalg for miljø, natur og grøn omstilling under overskriften


Trafikstøjdæmpning i Furesø - behov og planer for indsats


Generalforsamlingen blev indledt med et spændende indslag ”Fortællinger fra det gamle Farum”. Vores mangeårige medlemmer og Farumborgere Birgitte Mandel og Birthe Andersen underholdt os med detaljer og personlige oplevelser fra Farum for mange år siden. Ligeledes mangeårige Farumborger Ulla Hess var ordstyrer. Indlægget havde tiltrukket et pænt fremmøde.Aftenens program


19.30 Velkomst

19.40 Oplæg ved medlem af byrådet, Lene Bang:

         Trafikstøjdæmpning i Furesø – behov og planer for indsats.


Ca. 20.20 Generalforsamling. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:


1 Valg af dirigent og referent.

2 Bestyrelsens beretning, herunder drøftelse af beplantningen på Forten   og status af stranden ved Doktorens Bugt

3 Bestyrelsens forslag til aktiviteter

4 Forslag fra medlemmerne.

5 Godkendelse af regnskab.

6 Fastsættelse af næste års kontingent.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant.

9 Eventuelt


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Valg af dirigent og referent:

Som ordstyrer blev valgt Jørgen Moltzen og som referent Jette Larsen.


Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning tog Annette Liebach sig af.

Læs årsberetningen

Annette Liebach uddybede den skriftlige beretning. Naturligt var fokus på arbejdet med trafikdæmpning i landsbyen, hvor bestyrelsen afventer et nyt møde med forvaltningen om problematikken med at ”fredeliggøre” området med de metoder, der har den største effekt.

 

Ved sidste generalforsamling var der forslag om at tage kontakt med de nyansatte chefer i forvaltningen, der har indflydelse på vores område. Samarbejdet ser ud til at forløbe mere gnidningsfrit efter et uformelt møde med By- og kulturdirektør Claus Torp og centerchef Ellen Hvidt Telle i foråret. Begge var interesserede i et nyt møde, som bestyrelsen tager initiativ til i starten af 2019.

 

Forløbet af sagen omkring træerne på Forten vækker stadig megen undren.

 

Problematikken omkring de mudrede stier ved søen vil der fortsat blive arbejdet med.

Opfordring til at kontakte Trygfonden vedr. Nabohjælp blev gentaget.


Bestyrelsens forslag til aktiviteter blev positivt modtaget:

•Opfølgning på løbende sager.

•Afholdelse af fastelavnsfest sammen med kirken

•Følge op på trafiksanering i landsbyen

•Følge op på renoveringen af Farum Hovedgade.

•Følge op på en evt revision af lokalplan for Farum Hovedgade.

•Forårsaktivitet i maj / juni.

•Høstfest i august

•Arrangementer/udflugter med udgangspunkt i vores område og vores miljø.


Forslag fra medlemmerne:

Karina Larsen fremkom med en idé om opsætning af et juletræ på Forten, og evt. en hyggesamling omkring det.  Forslaget blev positivt modtaget.


Annette Liebach foreslog at foreningens medlemmer og andre interesserede kunne gøre renoveringen af stendiget ud mod præstegårdsjordene i den vestlige ende af Kålundsvej til en social aktivitet. Evt. kunne man tage kontakt til Hareskovens ”digelav” gennem Lokalsamfundenes Samvirke.


Godkendelse af regnskab:

Godkendt.


Fastlæggelse af næste års kontingent:

Som hidtil: 150 kr pr husstand, 75 kr for pensionister.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

De samme i hærdige bestyrelsesmedlemmer stillede op igen, og blev valgt glædeligt suppleret med 2 nye.  Bestyrelsen ser ud som følger:

Jørgen Moltzen          Kålundsvej 4 C

Børge Svane              Klosterskjul 7

Jette Larsen              Kålundsvej 16

Ole Jørgensen            Kålundsvej 1 A

Annette Liebach        Kålundsvej 6 A

Karina Larsen            Kålundsvej 19

Janne Pamsgaard       Søvej 8

Jytte Boch                 Kålundsvej 4, 1.tv.


Valg af revisor og revisorsuppleant:

Som revisor: Steffen Skytte, Kålundsvej 1B

Som revisor suppleant: Tove Kjær, Kålundsvej 1A


Foreningens repræsentant i Lokalområdernes Samvirke: Poul Lüneborg, Kålundsvej 6A,

suppleres med Ole Jørgensen, Kålundsvej 1A.


Eventuelt:

Intet, hvorefter generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Kontakt:

Børge Svane

Klosterskjul 7

3520 Farum

E-mail: farum.landsby@gmail.com

Siden er sidst opdateret:

25.06.2020   BSN