ÅRSBERETNINGER

Årsberetninger


Bestyrelsens beretning for 2023

 

På generalforsamlingen 17. nov. 2022 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Jytte Boch, Elisabeth Haarsted Graversen, Kasper Geels og som suppleant Karina Larsen. Revisor er Steffen Skytte og revisorsuppleant er Ole Jørgensen.

Vi har især arbejdet med følgende i løbet af 2023.

 

BOLIGKARRÉ PÅ AKACIETORVET ER GODKENDT

 

ALDI-ejernes ansøgning om at lave den tidligere Aldibygning om til 22 boliger er både blevet godkendt i Udvalget for Plan-og Byudvikling og i Økonomiudvalget. Udvalgene har også indvilget i, at Aldi-ejerne kan købe en del af p-pladsen mod Nord, så bygningens areal bliver øget med ca. 1/3 og vil strække sig fra den nuværende gavl mod Farum Hovedgade og helt ned til indkørslen til Sejlgården.

Bygningen bliver i 3 etager med et beboelsesareal på 2200 m2 og med en højde på 10,4 meter. Kun 100 m2 er afsat til café/spisested – og ingen mulighed for liberalt erhverv eller butikker. Kommunen har endvidere givet tilladelse til, at Caféen kan have udendørs servering 2, 5 meter ud fra gavlen både på sydsiden mod Hovedgaden og mod øst ud mod selve Akacietorvet, så ejerne har faktisk fået tilladelse til at benytte et pænt stykke af Markedspladsen, et areal som kommunen tidligere har afslået at sælge til bebyggelse, men som de nu stiller gratis til rådighed. Desuden har de nye beboere råderet over 33 p-pladser + de, der bebygges med boliger.

I Beboerforeningen Farum Landsby har bestyrelsen arbejdet på at opretholde Aldibygningen som handelscenter med butikker og liberalt erhverv, evt. med boliger i øverste etage, og vi har i de sidste 3-4 år gjort flere skriftlige indsigelser mod byggeriet og lavet indspark i debatten i Furesø avis. Vi har udtrykt samme synspunkter ved adskillige møder med diverse politikere, Plan-Udvalg, Administrationen og Aldi-bygningens repræsentant. Sammen med andre interessegrupper, som Furesø Land og By og Erhvervsforeningen, har vi dog bl.a. opnået at presse højden på byggeriet ned med 3-4 meter, undgået at boligkarréen strækker sig helt ud til Farum Hovedgade som det oprindelige oplæg, og at der ikke må laves almindelige altaner mod de gamle arbejderbygninger. Mange af vores andre forslag om bl.a. at bevare stueetagen til butikker/liberalt erhverv og opdeling af den massive boligkarré i mindre sektioner er afvist.

Politikerne har ikke ønsket at lave en overordnet, langsigtet Lokalplan for Akacietorvet, som vi har foreslået, og vi håber ikke, boligbyggeriet skaber præcedens, så området ender som rent boligbyggeri, så vi mister vores Handelscenter.

Hvornår byggeriet går i gang, forlyder der endnu ikke noget om.

 

 

HVAD BLEV DER AF FJERNVARMEN?

 

Sidste år sendte Farum Fjernvarme (FFV) et brev ud til Farumborgere med gasfyr eller anden opvarmning med tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet, også til os her i Landsbyen. (Dog var der så meget rod i kommunikationen fra FFV’s side, så kun hver anden fik brev.) Betingelsen for udrulning af fjernvarmenettet var ultimativt: 75% SKULLE tilmelde sig, ellers ville rørføringen ikke blive ført herned i Landsbyen – og man skulle sige JA til at komme med i tilslutningen allerede fra starten – uden at kende den endelige pris. Men allerede en måned før fristens udløb, trak FFV stikket og ville udskyde projektet et par år. Den beslutning anfægtede vi i bestyrelsen for Beboerforeningen, så vi skrev indlæg til bestyrelsesmedlemmerne i FFV med et Åbent Brev til Furesø Avis, og inviterede beboerne i Farum Landsby til møde med repræsentanter fra Natur- og Klima-udvalget, Lene Munch-Petersen (S) og Niels Jørgen Brandt (C) sammen med 2 repræsentanter fra FFV’s bestyrelse. Både lokalpolitikerne og vi opfordrede FFV til at gå sammen med Vestforbrænding, og at de handlede NU. Det ønskede FFV ikke.

Så mødet bekræftede i høj grad vores bekymring for, at FFV ikke magtede opgaven alene.

På FFV’s årsmøde i foråret 2023 blev der nedsat et udvalg, der skulle se på mulighederne for et samarbejde med Vestforbrænding, der både vil gøre tilslutningen væsentlig billigere, og forhåbentligt sikre en professionel udrulning af nettet. Forslaget bliver fremlagt i december i år, og bliver det vedtaget, er der udsigt til en sammenlægning mellem FFV og Vestforbrænding allerede fra 2024.

Vi afventer beslutningen, der skal til afstemning inden årets udgang.

 

 

ARRANGEMENTER

 

Fastelavn blev afholdt ved kirken med tøndeslagning og uddeling af slik til udklædte børn.

Frisk-opdag på Forten havde igen fint fremmøde og almindelig udendørs hygge. Vi fik malet stenene, plantet roser og gjort rent.

Høstfesten var med besøg i hovedbygningen på Farumgård og vandring i barokhaven samt fællesspisning i vores telte på Forten.

Juletræstændingen var igen populær.

 

Vær opmærksom på, at foreningens telte kan lejes af medlemmer for 200 kr. pr. telt. Sognepræst Ulla Salicath opbevarer teltene i præstegården. Tak for det.


Beretning for 2022

 

På generalforsamlingen 18. nov. 2021 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Jytte Boch, Elisabeth Haarsted Graversen, Henrik Rune Jensen og som suppleanter Karina Larsen og Annette Liebach. Siden deltog Kasper Geels også i bestyrelsesarbejdet.

Vi har især arbejdet med følgende i løbet af 2022.

 

ALDIBYGNINGEN PÅ AKACIETORVET:

Ejerne af Aldibygningen på Akacietorvet har de sidste par år leveret flere forslag til et højt og massivt boligbygger. I bestyrelsen har vi været inviteret til flere møder med Forvaltningen i Kommunen, bl.a. sammen med Furesø By & Land. Vi har enslydende protesteret mod at ændre Aldibygningen til boliger i 3 etager og har holdt fast i principperne i ’Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade’, som Furesø Kommune og forskellige interessegrupper har bidraget til. Denne anbefaler byggeri i 1½ etages højde, som passer til de omkringliggende bevaringsværdige bygninger. Vi ønsker at bevare Akacietorvet som et af de 3 handelscentre på Farum Hovedgade (Frodes Plads, Wilhelms Plads) med mulighed for butikker og liberalt erhverv – evt med enkelte boliger på den øverste etage.

I foråret kom et nyt forslag fra Aldi-ejerne med et alt for højt, langt og massivt boligbyggeri, som vi igen protesterede imod. For at få lokalpolitikerne med os, inviterede vi flere af partierne og Furesø Avis op på Akacietorvet for at vise dem, hvordan et endnu højere byggeri ville skæmme det historiske område. På et stormøde i Aldibygningen i maj var der mere end 100 fremmødte, der alle protesterede mod byggeprojektet. På samme møde opfordrede Bettina Ugelvig os borgere til at komme med idéer til, hvordan vi kunne tænke os Akacietorvet på sigt. Det har vi i bestyrelsen taget seriøst og har været til møder med Bettina Ugelvig, hvor vi har fortalt om vores idéer med at inddrage vand, som springvand/soppebassin til børn på Akacietorvet – pergolaer langs alle bygningerne med planter – siddepladser under akacietræer – og en hævet pavillon, hvor der kunne være mulighed for kammerkoncerter, børneteater o.l. – og en grøn cykelsti fra søen og Landsbyen gennem Akacietorvet op til stien til Solvangskolen, så børnene ikke behøver at cykle over de morgen-trafikerede veje.

 

FARUM MADMARKED PÅ AKACIETORVET.

En anden idé, vi har arbejdet på i en lille gruppe, er at lave MADMARKED på Akacietorvet. Vi var godt på vej i sommeren 2022, hvor vi ville holde Farum Madmarked den første lørdag i måneden fra juni til oktober, men Forvaltningen trak vores ansøgning, så vi måtte aflyse 1½ uge før start. Ønsket er der dog stadig – blot rykket til 2023.

Vi har i et møde med Bettina Ugelvig og Forvaltningen mødt fuld opbakning til et forsøg med madmarked i 2023. Vi har planer om at kombinere madmarkedet med en spise-sammen-dag på Akacietorvet, hvor vi gerne vil samarbejde med Integrationsrådet og lave tema-maddage med nogle af de forskellige indvandrergrupper i kommunen.

MELD DIG GERNE HOS JYTTE PÅ 2076 7848, HVIS DU VIL VÆRE MED TIL AT ETABLERE FARUM MADMARKED PÅ AKACIETORVET.

 

FJERNVARME-PLANEN BLEV UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID.

Dele af Farum Landsby var, ifølge varmeplanen, med i 1. fase af fjernvarme-udrulningen sammen med Lillevang og Solvang. Efter et stormøde om Fjernvarmen var der stor frustration og mistillid til Farum Fjernvarmes håndtering af spørgsmål fra salen og deres mangelfulde og for sent udsendte tilbud om tilslutning til fjernvarmen. Flere har d.d. stadig ikke modtaget tilbud. På trods af mistilliden var langt de fleste parat til at tilmelde sig, selv om det føltes som at underskrive en blankocheck. Fristen for tilmelding var 31. oktober, men allerede 28. sept. meldte Farum Fjernvarme (FFV), at projektet var ’udsat på ubestemt tid’ pga. fordyrelser af etableringsomkostninger og kun 38% tilslutning, hvor FFV forlanger 70%. Så stod vi der, uden mulighed for at melde os, selv om der var mere end 1 måned til fristens udløb.

I bestyrelsen skrev vi til borgmesteren og Natur og Klima-udvalget, som er ansvarlige for Furesøs varmeplan, og forklarede den urimelige udsættelse før tid og manglen på udsendte tilbud osv. Vi skrev også til FFVs bestyrelse og ledelse og påpegede vores utilfredshed omkring forløbet og udsættelsen. Samme brev kom også i Furesø Avis.

For de fleste her i Landsbyen er skrækscenariet varmepumper i vores tætbebyggede område, som giver støjgener og risiko for nabostridigheder. Desuden vil de store metalkasser skæmme vores smukke bygninger.

For at undgå, at husejerne greb til private varmepumper, inviterede vi to repræsentanter fra Natur og Klimaudvalget, Lene Munch-Petersen (S) og Niels Jørgen Brandt (K) til møde i præstegårdslængerne d. 27. okt. sammen med to bestyrelsesmedlemmer fra FFV, Bent Bjørn Hansen og Sven Krarup Nielsen. FFV ville udsætte projektet i 1-2 år, fordi de regnede med, at entreprisen ville blive billigere. Alle fremmødte protesterede mod den dårlige kommunikation og udsættelsen, og opfordrede til, at FFV samarbejder med Vestforbrænding og kommer i gang NU.

Siden er der siden kommet en pressemeddelelse fra FFV, hvor et samarbejde med Vestforbrænding om entrepriser og evt. udrulning er på vej. Se FFVs hjemmesiden: https://www.farum-fjernvarme.dk/

 

Arrangementer:

Fastelavn blev afholdt ved kirken med tøndeslagning og uddeling af slik til udklædte børn.

Frisk-opdag på Forten havde igen fint fremmøde og almindelig udendørs hygge. Vi fik malet stenene, plantet roser og gjort rent.

Høstfesten var igen vellykket med godt vejr og hygge med fællesspisning.

Juletræstænding søndag d. 28. november  var igen populær.

 

Vær opmærksom på, at foreningens telte kan lejes af medlemmer for 200 kr. pr. telt. Sognepræst Ulla Salicath opbevarer teltene i præstegården. Tak for det.

 

Beretning for 2021

 

På generalforsamlingen 19. nov. 2019 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Annette Liebach, Jytte Boch, Elisabeth Haarsted Graversen, Henrik Rune Jensen og som suppleanter Karina Larsen og Janne Pamsgaard. Generalforsamlingen nov. 2020 var aflyst grundet Corona. Bestyrelsen fortsatte med uændret sammensætning i 2021.

Følgende har været på dagsordenen i 2021:

 

Forten: Som resultat af processen "Fortens Fremtid" blev græstørv fjernet og ahorn og lille ask fældet i den vestlige ende, for at give mulighed for at skabe en blomstereng. Den har blomstret sommer og efterår med et godt resultat - masser af insekter og skønne farver. Roser plantet foran P-pladsen i den østlige ende, suppleret med mindre blomsterområder. Vi har kun fået positiv feedback. Græsarealerne på Forten slås af kommunen, mens blomsterengen og bedene ved p-pladsen vedligeholdes af et lille ”Havelaug”, som man kan melde sig til på generalforsamlingen. Tak til arbejdsgruppen for deres store indsats.  

 

Renovering af Farum Hovedgade: Fodgængerovergang ved Akacietorvet er endelig realiseret efter pres fra dialoggruppen, herunder beboerforeningen. Der er planer i kommunen om forskønnelse af og mere aktivitet på Akacietorvet. Beboerforeningen har sammen med andre foreninger deltaget i et møde herom i februar, men har ikke hørt yderligere fra forvaltningen. Ny lokalplan er på dagsordenen. Vi følger op på sagen.

 

Høringer: Beboerforeningen bliver indimellem tilsendt høringssager fra kommunen, bl.a. i forbindelse med ønsker om ombygning af bevaringsværdige huse i landsbyen. Bestyrelsen er sig bevidst om, at vi ikke har nogen arkitektfaglig ekspertise på området. Vi ønsker først og fremmest, at vi alle i videst mulige omfang holder os til gældende lokalplan og bevaringsvejledning, således at Farum Landsby beholder sin egenart. ”Bevaringsvejledningen er et redskab, som -sammen med lokalplanens bestemmelser – skal være med til at sikre, at bygningsmæssige forandringer sker efter det fælles mål – at bevare og forbedre bebyggelsen - samt genskabe nogle af de træk i landsbymiljøet, som er gået tabt.”

 

Farum Fjernvarme har planer om udvidelse af varmenettet, vi har haft møde med en repræsentant fra værket og forventer nærmere information om planer og priser i nærmeste fremtid. Bestyrelsen synes overordnet, at fjernvarme vil være en god ting for vores område, det kan give mere energivenlig varme, nedsat luftforurening og mindre støj fra eventuelle individuelle varmepumper. Furesø Byråd har netop sendt Forslag til varmeplan 2021 i offentlig høring i 4 uger fra 11. oktober til 8. november 2021. Den lægger op til mere fjernvarme i Farum.

 

Bestyrelsen er opmærksom på den iværksatte tidsbegrænsede parkering ved kirken. Vi er ikke taget med på råd i sagen, men er kede af, at vores parkeringsmuligheder begrænses. Vi følger op på sagen.

 

Forureningssagen: PCE- forurening fra tidligere renseri på Akacietorvet. Der har ikke været yderligere undersøgelser fra regionens side i 2021. Bestyrelsen ønsker, at evt. ændringer på Akacietorvet, ny lokalplan mm, skal indebære plan for oprensning af PCE.

 

Affaldssortering: vi må forvente yderligere affaldsbeholdere i 2022. Bestyrelsen går ind for affaldssortering, men er bekymrede for, hvordan de mange sorte plastikbeholdere kommer til at dominere vores bevaringsværdige område i endnu højere grad. Nuværende system gør det muligt, at man deler beholder med naboen mm. Vi afventer yderligere tiltag fra kommunen.

 

Lokalsamfundenes Samvirke har ikke holdt møder i 2021 pga. corona.

 

Arrangementer:

Fastelavn blev kun afholdt af kirken med uddeling af slik til udklædte børn, beboerforeningen deltog ikke.

Frisk-opdag på forten: fint fremmøde og almindelig udendørs hygge. Vi fik plantet roser og sået blomster. Skal vi fortsat male sten? man kunne argumentere for, at vi skal undgå forurening med maling og at stenene kunne være kønnere i deres egne farver?

 

Høstfesten var igen vellykket med godt vejr. Konceptet med at alle medbringer egen mad synes OK. Vær opmærksom på, at foreningens telte kan lejes af medlemmer for 200 kr. pr. telt. Sognepræst Ulla Salicath, ny i præsteboligen, har sagt ja til, at teltene fortsat kan opbevares i præstegården. Tak for det.

 

Juletræstænding: har været populært, vi forsøger igen i år at finde et træ til rimelig pris. Vi tænder træet  søndag den 28. november kl 16.

Foreningen skænker gløgg mm.


Beretning for 2020.

På generalforsamlingen 19. nov. 2019 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Annette Liebach, Jytte Boch, Elisabeth Haarsted Graversen, Henrik Rune Jensen og som suppleanter Karina Larsen og

Janne Pamsgaard.

 

Følgende sager har bestyrelsen arbejdet på i løbet af året:

 

Fortens fremtid: Der blev på generalforsamlingen sidste år nedsat en arbejdsgruppe med fokus på, hvordan vi kan gøre Forten mere lysåben og blomsterrig med fokus på biodiversitet til glæde for både bier og beboere, og samtidig skabe muligheder for flere fælles aktiviteter.
Der er blevet lagt et stort arbejde i projektet og indledt et godt samarbejde med kommunen, som ejer arealet. De indledende forslag blev præsenteret i september, hvorefter interesserede beboere har kunne bidrage med deres synspunkter. 

Forslagene til Fortens fremtid er herefter justeret på baggrund af input fra beboere og kommune og er fra i dag gjort tilgængelige på Farumlandsby.dk. De vil blive drøftet på fællesmødet om Fortens fremtid d. 11. november kl. 19 inden generalforsamlingen.

 

Renovering af Farum Hovedgade: Renoveringen har i år været i den afsluttende fase.         

Dialoggruppen for renovering af Farum Hovedgade (med repræsentant fra bestyrelsen, Henrik Rune Jensen) har derfor beskæftiget sig med udbedring af fejl og mangler på anlægsarbejdet, skiltning, cykel-foranstaltninger samt skabelse af byrum ved Vores Marked, Akacietorvet, Frodes plads og Krogvadparken. Mærkesagen for bestyrelsen har været den manglende fodgængerovergang ved Akacietorvet. Seneste nyt er, at forvaltningen har givet tilsagn om en fodgængerovergang i forlængelse af Karolinestrædet. Fodgængerovergangen vil være på et hævet areal i højde med fortovet, som strækker sig fra Karolinestrædet til den første vejindsnævring. Etableringen afventer dog politisk vedtagelse af byrådet.

Bestyrelsen har 2 gange skrevet til forvaltningen og det politiske udvalg og argumenteret for nødvendigheden af en fodgængerovergang.

 

Overløb af spildevand i Farum Sø: Novafos har afsat 65 mio. kr. til udbygning af overløbsanlæg ved Skulpturparken. Dette skal minimere antallet af overløb ved Farumgård, som er nabo til Doktorens bugt.  

 

Dispensation i byggesager: Bestyrelsen har indsendt en række høringssvar til forvaltningen omkring byggesager, hvor der krævedes dispensation fra lokalplanen for området.

 

PCE forurening fra tidligere renseri på Akacietorvet: Status er, at en ejendom øst for Akacietorvet er udlagt som forurenet. Syd for Akacietorvet har 4 ejendomme modtaget tilbud fra Region Hovedstaden om at undersøge for forurening. Heraf er en blevet undersøgt, og denne grund blev erklæret for ikke forurenet. De 3 øvrige ejendomme har ikke reageret på regionens tilbud om undersøgelse. Regionen har en mistanke om, at PCE forureningen spreder sig mod øst via opfyldningsmaterialet (grus) omkring hovedkloakken i Farum Hovedgade. Regionen har ikke planer for undersøgelse af flere ejendomme.

 

Affaldssortering: Kommunen har endnu ikke nogen plan for, hvorledes de skal opfylde regeringens krav om sortering i 10 fragmenter. Kommunen oplyser, at beboere kan gå sammen om affaldsbeholderne eller skifte til mindre beholdere, hvis der er begrænset plads til affaldssorteringen. Bestyrelsen har diskuteret det uhensigtsmæssige i de mange plastikbeholdere i vores område, som er udnævnt til bevaringsværdigt via lokalplan 44.

 

Udfasning af gasfyr: Bestyrelsen har haft kontakt til Farum Fjernvarme, de har ingen planer om at udbygge ledningsnettet til Farum Landsby, hvilket ellers ville være fornuftigt i forhold til regeringens planer om udfasning af gasfyr. Det eneste alternativ til gasfyr i landsbyen er varmepumper, men det giver støjmæssige udfordringer i en så tæt bebyggelse.

              

Arrangementer: Beboerforeningen har igen i år holdt en række vellykkede arrangementer for beboerne. Fastelavnsfesten sammen med Farum Kirke var velbesøgt og som altid en god lejlighed til at træffe folk fra nærområdet. Tøndeslagningen efter aldersgruppe betød, at alle kan være med, blot man var udklædt.

Frisk op-dag blev afholdt på trods af corona, og de praktiske gøremål blev udført. Der var pænt fremmøde, og efterfølgende var der udendørshygge med grill og pølser. Bestyrelsen har diskuteret, om maling af stenene skal ophøre, idet det må antages at være miljøforurenende og ikke særlig nødvendigt. Nogen mener, at natursten ville være pænere.

Høstfesten med landsbydysten blev afholdt med succes. Vejrguderne tilsmilede os med en lun augustaften, så teltene forblev tomme, og et festligt langbord blev stablet på benene på Kålundsvej. Der blev solgt kage og saftevand, og ungerne hyggede sig hele aften med mooncar bane, linebane og leg på gaden.

December 2019 tog bestyrelsen på Karinas initiativ beslutning om et fælles juletræ på forten. Juletræstændingen var en god anledning til at ønske hinanden glædelig jul. Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser vedr. træet og har besluttet igen at sætte juletræ op i år.

(Årets juletræstænding finder sted første søndag i advent, søndag d. 29. november, kl. 16.00 på Forten. Foreningen vil servere gløgg, saft og kage, hvis corona-situationen tillader det.)

 

Lokalsamfundenes Samvirke: Poul Lüneborg og Ole Jørgensen har været beboerforeningens repræsentanter i 2020, men der har ikke været afholdt møder grundet corona.

Beretning 2020

På generalforsamlingen 19. nov. 2019 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Annette Liebach, Jytte Boch, Elisabeth Haarsted Graversen, Henrik Rune Jensen og som suppleanter Karina Larsen og Janne Pamsgaard.

 

Følgende sager har bestyrelsen arbejdet på i løbet af året:

 

Fortens fremtid: Der blev på generalforsamlingen sidste år nedsat en arbejdsgruppe med fokus på, hvordan vi kan gøre Forten mere lysåben og blomsterrig med fokus på biodiversitet til glæde for både bier og beboere, og samtidig skabe muligheder for flere fælles aktiviteter. Der er blevet lagt et stort arbejde i projektet og indledt et godt samarbejde med kommunen, som ejer arealet. De indledende forslag blev præsenteret i september, hvorefter interesserede beboere har kunne bidrage med deres synspunkter. Forslagene til Fortens fremtid er herefter justeret på baggrund af input fra beboere og kommune og er fra i dag gjort tilgængelige på Farumlandsby.dk. De vil blive drøftet på fællesmødet om Fortens fremtid d. 11. november kl. 19 inden generalforsamlingen.

 

Renovering af Farum Hovedgade: Renoveringen har i år været i den afsluttende fase. Dialoggruppen for renovering af Farum Hovedgade (med repræsentant fra bestyrelsen, Henrik Rune Jensen) har derfor beskæftiget sig med udbedring af fejl og mangler på anlægsarbejdet, skiltning, cykel-foranstaltninger samt skabelse af byrum ved Vores Marked, Akacietorvet, Frodes plads og Krogvadparken. Mærkesagen for bestyrelsen har været den manglende fodgængerovergang ved Akacietorvet. Seneste nyt er, at forvaltningen har givet tilsagn om en fodgængerovergang i forlængelse af Karolinestrædet. Fodgængerovergangen vil være på et hævet areal i højde med fortovet, som strækker sig fra Karolinestrædet til den første vejindsnævring. Etableringen afventer dog politisk vedtagelse af byrådet.

Bestyrelsen har 2 gange skrevet til forvaltningen og det politiske udvalg og argumenteret for nødvendigheden af en fodgængerovergang.

 

Overløb af spildevand i Farum Sø: Novafos har afsat 65 mio. kr. til udbygning af overløbsanlæg ved Skulpturparken. Dette skal minimere antallet af overløb ved Farumgård, som er nabo til Doktorens bugt.  

Dispensation i byggesager: Bestyrelsen har indsendt en række høringssvar til forvaltningen omkring byggesager, hvor der krævedes dispensation fra lokalplanen for området.

 

PCE forurening fra tidligere renseri på Akacietorvet: Status er, at en ejendom øst for Akacietorvet er udlagt som forurenet. Syd for Akacietorvet har 4 ejendomme modtaget tilbud fra Region Hovedstaden om at undersøge for forurening. Heraf er en blevet undersøgt, og denne grund blev erklæret for ikke forurenet. De 3 øvrige ejendomme har ikke reageret på regionens tilbud om undersøgelse. Regionen har en mistanke om, at PCE forureningen spreder sig mod øst via opfyldningsmaterialet (grus) omkring hovedkloakken i Farum Hovedgade. Regionen har ikke planer for undersøgelse af flere ejendomme.

 

Affaldssortering: Kommunen har endnu ikke nogen plan for, hvorledes de skal opfylde de forventede lovkrav om sortering i 10 fragmenter. Kommunen oplyser, at beboere kan gå sammen om affaldsbeholderne eller skifte til mindre beholdere, hvis der er begrænset plads til affaldssorteringen. Bestyrelsen har diskuteret det uhensigtsmæssige i de mange plastikbeholdere i vores område, som er udnævnt til bevaringsværdigt via lokalplan 44.

 

Udfasning af gasfyr: Bestyrelsen har haft kontakt til Farum Fjernvarme, de har ingen planer om at udbygge ledningsnettet til Farum Landsby, hvilket ellers ville være fornuftigt i forhold til regeringens planer om udfasning af gasfyr. Det eneste alternativ til gasfyr i landsbyen er varmepumper, men det giver støjmæssige udfordringer i en så tæt bebyggelse.

              

Arrangementer: Beboerforeningen har igen i år holdt en række vellykkede arrangementer for beboerne. Fastelavnsfesten sammen med Farum Kirke var velbesøgt og som altid en god lejlighed til at træffe folk fra nærområdet. Tøndeslagningen efter aldersgruppe betød, at alle kan være med, blot man var udklædt.

 

Frisk op-dag blev afholdt på trods af corona, og de praktiske gøremål blev udført. Der var pænt fremmøde, og efterfølgende var der udendørshygge med grill og pølser. Bestyrelsen har diskuteret, om maling af stenene skal ophøre, idet det må antages at være miljøforurenende og ikke særlig nødvendigt. Nogen mener, at natursten ville være pænere.

 

Høstfesten med landsbydysten blev afholdt med succes. Vejrguderne tilsmilede os med en lun augustaften, så teltene forblev tomme, og et

festligt langbord blev stablet på benene på Kålundsvej. Der blev solgt kage og saftevand, og ungerne hyggede sig hele aften med mooncar bane, linebane og leg på gaden.

 

December 2019 tog bestyrelsen på Karinas initiativ beslutning om et fælles juletræ på forten. Juletræstændingen var en god anledning til at ønske hinanden glædelig jul. Bestyrelsen har fået mange positive tilkendegivelser vedr. træet og har besluttet igen at sætte juletræ op i år.

(Årets juletræstænding finder sted første søndag i advent, søndag d. 29. november, kl. 16.00 på Forten. Foreningen vil servere gløgg, saft og kage, hvis corona-situationen tillader det.)

 

Lokalsamfundenes Samvirke: Poul Lüneborg og Ole Jørgensen har været beboerforeningens repræsentanter i 2020, men der har ikke været afholdt møder grundet corona.Beretning 2019

På generalforsamlingen 21. nov. 2018 blev følgende engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Karina Larsen, Jette Larsen, Annette Liebach, Jytte Boch og Janne Pamsgaard. Følgende sager har i løbet af året været på bestyrelsens dagsorden:

Renovering af Farum Hovedgade: I dialoggruppen vedr. Farum Hovedgade er foreningen repræsenteret af Karina Larsen. Arbejdet ved Akacietorvet og Lindevangsvej er gået i gang uden stor dialog. Der er fortsat ikke vedtaget en lokalplan for området omkring Frodes Plads (REMA 1000 og boligblok), men det ser ud som om kommunen tromler videre trods mange protester.  Foreningen har ikke afgivet høringssvar, da bestyrelsen vurderede, at Frodes plads ikke hører under beboerforeningens område. En ny lokalplan for Akacietorvet er under udarbejdelse. Den vil modsat den nuværende give tilladelse til beboelse og restaurantdrift.

Det hvide center: Foreningen afgav høringssvar omkring en ansøgning om omfattende ombygning af det hvide center, som skulle give mulighed for 14 lejligheder i 2-3 etager. Vi syntes, det var et helt forfejlet projekt. Forvaltningen har siden givet afslag på ansøgningen.

Træerne på Forten: generalforsamling 2017 vedtog at fælde kastanje- og ahorntræet for at få Forten til at fremstå mere lys og venlig i overensstemmelse med lokalplan 44, der dækker landsbyen. På grund af enkelte grundejeres uenighed, undlod forvaltningen at følge beslutningen.

I det forgangne år har bestyrelsen diskuteret alternativer og fremlægger på generalforsamlingen et forslag med f.eks. en æblelund og vilde blomster og inviterer til nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Trafikstøj: Vi har tidligere gjort opmærksom på, at vores område er betydelig generet af støj fra motorvejen ved østenvind. Støjen forventes yderligere intensiveret, såfremt Hillerødmotorvejen forlænges til Hillerød. Vi synes ikke, at motorvejsstøj hører sammen med den fredede natur ved Farum sø.

Hastighed og trafik: Bestyrelsen har ønsket, at hele lokalplanområdet ”Farum Landsby” blev en 30 km/t zone. Dette skal ifølge forvaltningen kædes sammen med trafikchikaner. Udvalget for ”Natur, Miljø og grøn Omstilling” vedtog på mødet 9/5-2018 at afsætte 50.000,-kr. til trafikdæmpende projekt på Kålundsvej. Bestyrelsen holdt i august 2018 møde på Kålundsvej med forvaltningen, Center for By og Miljø ved skov- og landskabsingeniør Rasmus Lindhede og vejingeniør Anne Lisbeth Sørensen, sammen med menighedsrådets repræsentant, Marianne Kirchhoff. Der er sagt god for 30 km/t i hele landsbyen og et bump ved vestenden af Kålundsvej og/eller ved parkeringspladsen nær den nye kirkegård. Vi har dog for nylig følt os foranlediget til at sende en rykker herom, da der intet sker.

Doktorens Bugt: Vi er blevet gjort opmærksom på, at der ved skybrud sker oversvømmelse af et regnvandsbassen under Farumgårds have, hvilket resulterer i at kloakvand skyller ud nær badestranden ved Doktoren Bugt. Der er skiltning ved stranden, men ingen kontrol af vandet i forbindelse med kraftig regn. Vi er også foruroliget over at Doktorens Bugt er angivet om offentlig badestrand på kommunens hjemmeside, hvilket giver anledning til megen trafik og støj om aftenen i dette beskyttede naturområde. Vi følger op på sagen.

PCE forurening af ejendom nær Akacietorvet: Ejeren af ejendommen Farum Hovedgade 86 har gjort os opmærksom på, at hans jord er forurenet af klorerede opløsningsmidler, der stammer for et tidligere renseri på Akacietorvet. Vi forsøger at få yderligere oplysninger om eventuel spredning nedad mod selve landsbyen.

Samarbejde med forvaltningen: bestyrelsen har ønsket, at samarbejdet kunne forløbe mere gnidningsfrit for begge parter og har holdt et antal uformelle møder. Vi følte en imødekommenhed så fremtidige sager grebet rigtigt an fra starten.  Det har dog vist sig i praksis at kommunikationen er mere træg, end vi havde håbet.

Beboerforeningens arrangementer:

Fastelavnsfesten sammen med Farum kirke er velbesøgt og god lejlighed til at træffe folk i nærområdet. Beboerforeningen bidrager hovedsageligt med det praktiske både før og efter tøndeslagning, der foregår i en rar atmosfære, hvor børn sagtens kan være med.

Oprydningsdagen på Forten i maj var fin, med mange deltagere som sædvanligt. Stenene blev malet og stranden og vejkanterne ryddet op.

Høstfesten var lagt på en lørdag med start kl. 15 med en historisk rundgang i landbyen. Vi havde lånt gammelt legetøj til de lidt ældre børn, hvilket blev flittigt benyttet. Foreningen havde i år sørget for adskillige langtidsstegte hele flæske- og oksestege fra ’Smagspyramiden’ på Akacietorvet. Det var en stor succes. Mon ikke der er stemning for noget lignende til næste år. Vi opfordrer til, at andre end bestyrelsesmedlemmer kan deltage i et festudvalg, specielt på børneprogrammet.

Lokalsamfundenes Samvirke: Poul Lüneborg og Ole Jørgensen har været beboerforeningens repræsentanter i 2019.Beretning 2018

På generalforsamlingen 23. nov. 2017 blev følgende ihærdige og engagerede beboere valgt til bestyrelsen: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Karina Larsen, Jette Larsen og Annette Liebach. Som suppleant: Lars Peter Hammel. Følgende sager har været på dagsordenen:


Renovering af Farum Hovedgade: Dialoggruppen vedr. Farum Hovedgade har holdt 2 møder vedr. 1.byggeriet på Frodes Plads og 2. byrumsinventar mm. Arbejdet ved Akacietorvet er udskudt til 2019 og forventes udført i april/maj 2019. Der har været offentlig høring om Frodes Plads, idet forvaltningen har offentliggjort en lang liste over dispensationer fra kommuneplan og arkitekturstrategi som nødvendige for at give tilladelse til det fremlagte projekt (REMA og boligblok). Der har også været offentlig høring om gadeinventar.

Foreningen har ikke afgivet høringssvar, da bestyrelsen vurderede, at Frodes plads ikke hører under beboerforeningens område. Bestyrelsens medlemmer har som privatpersoner tilkendegivet deres holdning til projektet.


Træerne på Forten: generalforsamling 2017 vedtog at fælde kastanje- og ahorntræet, hvilket blev meddelt forvaltningen. Forvaltningen ville starte med at fælde kastanjetræet, men denne beslutning blev efterfølgende trukket tilbage med den begrundelse, at der ikke var enighed blandt beboerne. Det viste sig, at en beboer efter generalforsamlingen havde henvendt sig til forvaltningen om sagen uden om bestyrelsen, som undrer sig over denne fremgangsmåde.


Stierne ved søen: har været udtalt mudrede i de seneste vinterhalvår. Formentlig resultat af megen nedbør, vandudsivning fra skrænterne og mange cykler. Ole har via sin deltagelse i lokal cykelklub fået arrangeret, at man er tilbageholdende med at cykle på sø-stien. Annette har kontakt med formanden for Naturpark Mølleåens Venner, Troels Brandt. I dette regi arbejdes på i et vist omfang at få adskilt cykler og gående. Vi bakker op om dette og har lavet et konkret forslag til en ny cykelrute, som skåner den første del af sø-stien.


Trafikstøj: Ole har haft kontakt med byrådspolitiker Lene Bang, som deltager i kommunens ”støjgruppe”. Vi har gjort opmærksom på, at vores område er betydelig generet af støj fra motorvejen ved østenvind. Støjen forventes yderligere intensiveret, såfremt Hillerødmotorvejen forlænges til Hillerød. Vi synes ikke, at motorvejsstøj hører sammen med den fredede natur ved Farum sø.


Samarbejde med forvaltningen: bestyrelsen har ønsket, at samarbejdet kunne forløbe mere gnidningsfrit for begge parter og holdt i maj 2018 et uformelt møde med 2 af de nyansatte chefer i kommunen: By- og kulturdirektør Claus Torp samt centerchef Ellen Hvidt Thelle. Bestyrelsen orienterede om Farum Landsbys historie og bevaringsværdige huse samt diverse sager. Begge var imødekommende og gav tilsagn om, at man fra forvaltningens side ville møde op, så man kunne få fremtidige sager grebet rigtigt an fra starten. 


Hastighed og trafik: bestyrelsen har ønsket, at hele lokalplanområdet ”Farum Landsby” blev en 30 km/timen zone. Dette skal ifølge forvaltningen kædes sammen med trafikchikaner. Udvalget for ”Natur, Miljø og grøn Omstilling” vedtog på mødet 9/5-2018 at afsætte 50.000,-kr. til trafikdæmpende projekt på Kålundsvej. Bestyrelsen holdt i august 2018 møde på Kålundsvej med forvaltningen, Center for By og Miljø ved skov- og landskabsingeniør Rasmus Lindhede og vejingeniør Anne Lisbeth Sørensen, sammen med menighedsrådets repræsentant, Marianne Kirchhoff. Hastighedsmålinger på Søvej/Kålundsvej i 2012 viste generelt lave værdier, og forvaltningen tvivler derfor på effekten af 30 km skilte. Bestyrelsen har understreget, at det under alle omstændigheder kan føles utrygt at færdes på de smalle veje, fordi bilerne kommer meget tæt på gående. Vi har et ønske om at fredeliggøre området med de metoder, som har den største effekt. På mødet blev det aftalt, at forvaltningen udfører nye hastighedsmålinger, gerne inden jul, og derefter indkalder til nyt møde om sagen. Mulighed for skiltning med ”Børn på vejen” blev drøftet.


Nabohjælp: bestyrelsen har opfordret alle i vores område til at deltage i trygfondens ”Nabohjælp”, som er gratis. Dette i håb om, at der vil være en indbrudsforebyggende effekt, - bedre jo flere som sætter klistermærker op.


Lille Kålundsvej: er nu uden parkering. Den nye P-plads forventes at kunne kompensere herfor. Det tidligere gennembrudte stendige langs Kålundsvej er netop blevet genopsat meget flot.


Hjemmesiden: Børge har lagt links til Farum Lokalhistorisk Forenings hjemmeside, hvor man kan læse om Farum Landsby og historiske personer herfra.


Beboerforeningens arrangementer:

Fastelavnsfest sammen med Farum kirke, velbesøgt og god lejlighed til at træffe folk i nærområdet. Beboerforeningen bidrager hovedsageligt med det praktiske både før og efter tøndeslagning, det foregår i en rar atmosfære, hvor børn sagtens kan være med. For eksempel til at puste balloner op og putte slik i tønderne.

Oprydningsdagen på Forten i maj var fin, med mange deltagere. Mange børn fik forsøgt sig med malerpensel og hvid maling.

Høstfesten var lagt på en søndag med start kl. 14 for at tilgodese børnefamilierne. Festudvalg var Ole, Karina og Annette. Karina og Jo var supergode til at få alle med i de forskellige konkurrencer. Mon ikke der er stemning for noget lignende til næste år. Foreningen har efter opfordring fra Karina indkøbt rød-og hvidternede duge, -fint og festligt.


Lokalsamfundenes Samvirke: Poul Lüneborg har været beboerforeningens repræsentant i 2018.
Beretning 2017

Foreningens mangeårige ildsjæl og stiftende medlem af bestyrelsen, Bernt, døde den 6. marts. Bestyrelsen sendte blomster til bisættelsen og flere bestyrelsesmedlemmer deltog. Bernt Petersen var et meget stort aktiv i bestyrelsens arbejde, med sin faglighed, sin indsigt og sit store personlige engagement. Foreningen har lidt et meget stort tab. I årets løb valgte Palle Vibe også at forlade bestyrelsen.


Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 bestyrelsesmøder. Traditionen tro har vi holdt fastelavnsfest i samarbejde med menighedsrådet, ”frisk-op dag” med rengøring på skolepladsen og høstfest 1. september. Derudover inviterede vi sammen med foreningen Furesø By og Land til et foredrag om Naturpark Mølleåen.


Bestyrelsen har i det forløbne år diskuteret træerne på Forten og gennemgået alternative forslag til den fremtidige beplantning, ligesom den har genfremsat forslaget om trafikdæmpende foranstaltninger og sendt et støttebrev til ejerne af Farumgård i den verserende sag om offentlig adgang til stien gennem parken. Bestyrelsen har desuden været i løbende kontakt med den følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med renoveringen af Farum Hovedgade.


Vedr. træerne på Forten: spørgsmålet var et relativt hedt emne på sidste års generalforsamling. Efter nogen debat blev der enighed om, at de forskellige muligheder for at bevare eller nytænke beplantningen skulle gennemgås af den nuværende bestyrelse og forslag fremsættes til beslutning på dette års generalforsamling. Forten er et offentligt område, som kommunen passer. Flere beboere synes at træerne efterhånden er groet så meget til at det tidligere lyse og åbne samlingspunkt for landsbyen er blevet for mørkt og at nogle træer derfor må fældes, evt med genbeplantning af mindre træer. Det modsatte synspunkt er at træerne er sunde og pæne og derfor bør blive som de er. Bestyrelsen har diskuteret forskellige muligheder og fremlægger et forslag til generalforsamlingen om fældning af kastanjetræet. Vi har desuden modtaget et forslag fra et medlem (Annette Liebach og Poul Lüneborg) om fældning af to træer.

Vedr. trafiksituationen i Farum Landsby: bestyrelsen har i et brev mindet Furesø Kommune om at der i 2016 var enighed mellem foreningen, menighedsrådet og kommunen om det ønskelige i at etablere trafikdæmpende foranstaltninger ved de 3 ”indgange” til Farum Landsby. I budget 2016 var der i Furesø Kommune i første omgang afsat 100.000 kr. til projektet, som dog blev dog udskudt. På vores henvendelse i år modtog vi som svar at der trods tidligere tilsagn ikke var afsat midler hertil i 2017 budgettet.  Vi genfremsætter forslaget næste år.


Vedr. fastelavnsfest: mange børn og voksne deltog og kirken var fyldt under den indledende fastelavnsgudstjeneste. Det er frivilligt, om man vil deltage i gudstjenesten, alle er velkomne til den efterfølgende tøndeslagning og kaffebord i præstegårdslængerne. Samarbejdet med menighedsrådet fungerer fint, menighedsrådet dækker en stor del af udgifterne og vi kommer med arbejdskraft til ophæng af tønder, pynt, borddækning, indhold i tønderne, oprydning mm. Da kirken er en del af Farum Landsby har vi fundet det naturligt at holde fastelavnsfesten sammen.


Vedr. ”frisk-op dagen”: her bliver der igen gået efter i krogene på skolepladsen, klippet, fejet, samlet affald og malet sten. De hvide sten er lidt af et kendemærke for landsbyen, besværlige, men flotte når de står nymalede og også en god hjælp, når trafikanter skal manøvrere på de smalle veje i vintermørket. Igen i år var det en vældig fin dag, hvor mange giver et nap med, og hvor der sluttes af med sodavand, øl, vin og grillpølser.


Vedr. høstfesten: vi var atter rimeligt heldige med vejret skønt den lidt sene dato. Der var lidt lavere deltagelse i år, men der blev alligevel gjort indhug i de lækre indkøbte bøffer og pølser. Deltagerne medbragte salater og desserter til deling. Dejligt, at der igen i år var god hjælp til opslagning og nedtagning af teltene og igen tak til Jan Asmussen for at opbevare de to telte i sin kælder.


Vedr. Farum Hovedgade: bestyrelsen er efter Bernts død og Anettes udtrædelse af bestyrelsen ikke direkte repræsenteret i den følgegruppe, der er med på sidelinjen i det store projekt vedr. renovering af Farum Hovedgade. Anette har dog deltaget i flere af vores møder for at holde os orienteret. Renoveringen er som bekendt i fuld gang, men det er stadig uklart (for os), hvordan den renoverede gade kommer til at se ud foran Akacietorvet, bl.a. i hvor høj grad træerne bliver bevaret eller genplantet.


Vedr. Naturpark Mølleåen: Området, som tidligere kaldtes ”Naturparken mellem Farum og Slangerup” blev i år officielt til en dansk naturpark.  Vi inviterede i den anledning sammen med foreningen Furesø By og Land formand for ”Naturpark Mølleåens Venner”, Troels Brandt, til at holde et rigtigt interessant foredrag. Læs mere om den nye park og dens historie på: www.npmaa.dk. Bestyrelsen ønsker hermed igen at understrege, at Farum Landsby er beliggende i et ganske unikt naturområde.


Vedr. Farumgaard: der har været problemer med folks overholdelse af reglerne på stien gennem Farumgaard og dette har resulteret i, at ejerne midlertidigt har lukket adgangen. Der har været stillet forslag om en alternativ stiførelse, hvilket bestyrelsen har støttet i et brev til ejerne. Denne løsning er dog umiddelbart ikke i overensstemmelse med frednings-betingelserne, hvilket har fået sagen til at gå i hårdknude og videregivet til politiet. Vi kan derfor kun fra foreningens side håbe på en snarlig løsning, så vi igen kan gå tur igennem denne unikke del af Farum Landsby.


Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år:


Jørgen Moltzen      Kålundsvej 4, st.

Palle Vibe              Kålundsvej 25

Bernt                     Søvej 1 B

Børge Svane           Klosterskjul 7

Jette Larsen           Kålundsvej 16

Tove Kjær              Kålundsvej 1 A

Søren Christensen   Kålundsvej 12

Lars Peter Hammel Kålundsvej 31

Finn Danielsen        P.E.Rasmussensvej 1

Revisor: Steffen Skytte     Kålundsvej 1 B

Revisorsuppleant: Ole Bill Jørgensen   Kålundsvej 1 A

Repræsentant i Lokalområdernes Samvirke: Poul Lüneborg   Kålundsvej 6 A

 


Beretning 2016


Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 bestyrelsesmøder. Traditionen tro har vi holdt fastelavnsfest i samarbejde med menighedsrådet, ”frisk-op dag” med rengøring på skolepladsen og høstfest sidst i august.


Bestyrelsen har været repræsenteret i en følgegruppe, nedsat i forbindelse med renoveringen af Farum Hovedgade.


Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedr. ”Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade” og ”Helhedsplan for Farum Hovedgade”, samt ”Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021”.


Vedr. fastelavnsfest: mange børn og voksne deltog og kirken var fyldt under den indledende fastelavnsgudstjeneste. Det er frivilligt, om man vil deltage i gudstjenesten, alle er velkomne til den efterfølgende tøndeslagning og kaffebord i præstegårdslængerne. Der var i år som noget nyt en tønde for voksne, som blev slået ned med stor ihærdighed. Samarbejdet med menighedsrådet fungerer fint, menighedsrådet dækker en stor del af udgifterne og vi kommer med arbejdskraft til ophæng af tønder, pynt, borddækning, indhold i tønderne, oprydning mm. Da kirken er en del af Farum Landsby har vi fundet det naturligt at holde fastelavnsfesten sammen.


Vedr. ”frisk-op dagen”: her bliver der gået efter i krogene på skolepladsen, klippet, fejet, samlet affald og malet sten. De hvide sten er lidt af et kendemærke for landsbyen, besværlige, men flotte når de står nymalede og også en god hjælp, når trafikanter skal manøvrere på de smalle veje i vintermørket. De sidste par år har det været en vældig fin dag, hvor mange giver et nap med, og hvor der sluttes af med sodavand, øl, vin og grillpølser. I år måtte vi have bud til Netto efter supplerende pølser og brød 2 gange. Vi glemte oprydning ved Doktorens Bugt, den skal med næste gang.


Vedr. høstfest: vi var atter heldige med det skønneste solskinsvejr, og mange mødte frem. De indkøbte 50 lækre bøffer forsvandt sammen med et ditto antal pølser. De medbragte salater og desserter var en fryd for øjet. Dejligt, at der i år var flere til at hjælpe med teltene og igen tak til Jan Asmussen for at opbevare de to telte i sin kælder.


Vedr. træer på forten: spørgsmålet blev taget op på sidste års generalforsamling, hvor der var enighed om, at beplantningen skulle nytænkes, således at forten igen kunne fremstå som en åben plads. Forten

er et offentligt område, som kommunen passer. Bestyrelsen har sendt et forslag til udtynding af bevoksningen til overgartneren og har modtaget et forslag til fældning fra forvaltningen. Bestyrelsen har modtaget en indsigelse til dette forslag og emnet bliver taget op på den kommende generalforsamling i november.


Vedr. trafiksituationen i Farum Landsby: bestyrelsen har fulgt op på tidligere møder med forvaltningen om emnet. I budget 2016 var der i Furesø Kommune afsat 1 million kr. til trafiksikkerhedsprojekter, herunder 100.000 kr. til projektet med trafikchikaner ved de 3 ”indgange” til Farum Landsby. Ved møde i Miljø-, Plan og Teknikudvalget 9/3 2016 valgte man desværre for os at udskyde projektet. Vi har fået tilsagn om, at det kommer på budgettet i 2017. Bestyrelsen har endvidere skrevet til borgmester Ole Bondo med opfordring til, at man fra politisk hold vil fremme sagen.


Vedr. Farum Hovedgade: bestyrelsen er repræsenteret i en følgegruppe, som er med på sidelinjen i det store projekt vedr. renovering af Farum Hovedgade. Input fra følgegruppen bliver i et vist omfang taget med i forvaltningens planlægning. Man er således nu indstillet på at fremme færdiggørelsen af området ved Akacietorvet før området ved Danske Bank. Selve renoveringen af vejbanen er planlagt til at starte i år og begynde hvor Lillevangsvej krydser Ganløsevejen. Det er planen, at hele vejbanen ud for Akacietorvet skal hæves til fortovsniveau, således at der bliver tale om en samlet plads. Der planlægges fartbegrænsning på Lillevangsvej til 40 km/timen og 30 km/timen hen over Akacietorvet.


Vedr. hjemmeside: efter flere års tilløb er det nu en realitet: www.farumlandsby.dk. Bestyrelsen håber, at hjemmesiden vil lette kommunikationen og være med til at styrke sammenholdet i landsbyen. Vi er opmærksomme på, at vi også har medlemmer, som ikke er så ”elektroniske”, hvorfor vi vil fortsætte med at uddele invitationer mm. i papirformat.

Beboerforeningens historie: foreningen blev grundlagt i 1974 og foreningens første formand var igennem flere år vores æresmedlem Birgitte Mandel. En gennemgang af foreningens historie er under udarbejdelse, men her skal det fremhæves, at foreningen i sin tid var initiativtager til 2 vigtige ændringer i landsbyen, nemlig lukning for gennemkørende trafik på Kålundsvej (udfor nr. 2 B) og etablering af sandstrand i Doktorens Bugt ved hjælp af sand fra børnehaven, -det brugte sandkassesand, som blev transporteret ned til stranden af foreningens medlemmer bevæbnet med trillebøre. Disse 2 initiativer er i dag en væsentlig del af landsbyens kvaliteter.


Vedr. Naturparken mellem Farum og Slangerup: bestyrelsen ønsker at henlede opmærksomheden på, at Farum Landsby er beliggende i et ganske unikt naturområde. De 4 kommuner (Furesø, Egedal, Frederikssund og Allerød), som er repræsenteret i naturparkens areal, er blevet enige om at ansøge om, at naturparken bliver en officiel ”dansk naturpark”. Det vil medføre ansættelse af en naturvejleder og formentlig nedsættelse af et naturparkråd samt en standardiseret mærkning. Området skal herefter hedde Naturpark Mølleåen. Læs selv på en meget informativ hjemmeside: www.fnv.dk som også rummer masser af fine turbeskrivelser, samt en fyldig redegørelse for Farum Landsbys historie.


Vedr. Farumgaard: bestyrelsen er orienteret om, at der er problemer i forhold til at bevare adgangen gennem den private gård og have, idet et tiltagende antal besøgende ikke respekterer skiltningen. Farumgaard er en væsentlig del af Farum Landsby og problemstillingen kan blive aktuel for den kommende bestyrelse.


Vedr. Doktorens Bugt: bestyrelsen har for nyligt modtaget et brev fra kommunen i forbindelse med en ønske fra en unavngiven borger om at få bygget en badebro, se hjemmesiden. Vi har endnu ikke afgivet svar.Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år:


Jørgen Moltzen, Kålundsvej 4, st.

Palle Vibe, Kålundsvej 25

Annette Liebach, Kålundsvej 6 A

Bernt, Søvej 1 B

Børge Svane, Klosterskjul 7

Palle Skovborg, Kålundsvej 16

Tove Kjær, Kålundsvej 1 A

Sabine Kirchmeier, Kålundsvej 2 B

Jette Larsen (suppleant), Kålundsvej 16


Revisor: Steffen Skytte, Kålundsvej 1 B

Revisorsuppleant:  Ole Bill Jørgensen, Kålundsvej 1 A


Repræsentant i Lokalområdernes Samvirke: Poul Lüneborg, Kålundsvej 6 A
Beretning 2015


Bestyrelsen har holdt 6 møder samt et beboermøde vedr. kommunens høring om parkeringsfri zone i Landsbyen. Derudover har bestyrelsen afholdt Fastelavnsfestsammen med Kirken, forårs ”frisk op” dag omkring Forten samt Høstfest.


Bestyrelsen har ligeledes deltaget i Borger- og Udvalgsmøder vedr. arkitekturpolitik og Hovedgadens renovering.


Bestyrelsen har endvidere haft kontakt/afholdt møder med Farum Kirkes menighedsråd, Furesø Kommunes Tekniske Forvaltning (Miljø-, Plan- og Teknik) samt lederen af Kommunens Gartnerafdeling Christina Kastrup Madsen.


Som tidligere er ansvaret for mødeholder og formand gået på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Børge Svane er fortsat Kasserer og Kontaktperson.


Vedr. Fastelavnsfest: Samarbejdet med Kirken fungerer rigtig godt. 5 tønder er det blevet til. De dækker forskellige aldersklasser fra 0-3 år og til en ”oldetønde”. Der møder mange udklædte børn op og flere forældre kommer også udklædte. Inden tøndeslagningen afholdes en Familiegudstjeneste i Kirken og derefter går man i procession fra Kirken og ind på pladsen foran Præstegården. Arrangementet afsluttes med servering af Fastelavnsboller, kaffe/te og juice i præstegårdslængerne.


Vedr. ”Frisk op” dagen: Mange deltog og der blev virkelig gået til den. Dog glemte vi ”stranden”. Det husker vi til næste år. Vejret var med os og vi havde en dejlig aktiv eftermiddag.


Vedr. Høstfest: Meget vellykket. Tilslutningen var stor. Vi vil gøre et forsøg på at få etableret et festudvalg og lidt flere hjælpende hænder. Desuden vil vi have en stak girokort og lidt oplysninger om foreningen klar til udlevering i håb om at de, der deltager i

høstfesten og som ikke er medlemmer kunne formås til at blive det.


Vedr. Beplantning: Foreningen har holdt flere møder med forvaltningen for at få dem til at håndhæve pleje- og beplantningsplanen for området. Det holder hårdt, men det er dog lykkedes at få lovning på at flere træer i området vil blive beskåret i henhold til planen. Imidlertid er vi for nylig blevet gjort opmærksom på at P.E. Rasmussensvej er overgået fra kommunalvej til privat fællesvej, hvilket betyder at beboerne skal beskære og vedligeholde vejens træer. Foreningen undersøger nærmere om det er rigtigt og i så fald hvornår det er sket.


Vedr. parkering og trafikdæmpning: Arbejdsgruppen (Bernt, Annette og Poul Lüneborg, nu udvidet med Sabine og Lars Peter) sendte i nov. 2014, sammen med menighedsrådet ved Marianne Kirchhoff, brev til kommunen med anmodning om, at vores ansøgning om parkeringsfri zone og trafikdæmpning i Farum Landsby blev taget op til fornyet behandling.På møde i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 5. februar 2015 blev anmodningen imødekommet, og sagen blev taget op igen. Som det ser ud nu, er der mulighed for, at udgifterne til trafikdæmpning i Farum Landsby kommer med i en samlet bevilling for 2015 til flere trafiksikkerhedsprojekter.


Beboerne i lokalplanområdet for Farum Landsby modtog i sommerferien en høringsskrivelse fra forvaltningen, hvor man skulle svare ja eller nej til parkeringsforbud i Landsbyen. Bestyrelsen fik arrangeret et beboermøde d.10.august 2015, hvor mindre end halvdelen af beboerne var mødt op. På mødet var der overvejende modstand mod parkeringsforbud, men tilslutning til trafik- og fartdæmpende

foranstaltninger. Bestyrelsen oplyste på mødet, at høringsskrivelsens meget kategoriske udformning ikke var udtryk for bestyrelsens holdning i sagen. Se vedlagte høringssvar.


Arbejdsgruppen har d. 20/10-2015 haft et møde med repræsentanter for forvaltningen, hvor man så positivt på forslag om trafikchikaner ved de 3 ”indkørsler” til landsbyen, Kålundsvej ved. Farum Hovedgade, Søvej mellem Kålundsvej nr. 8 og Det Hvide Center samt Kålundsvej vest for den nyanlagte P-plads. Vedr. parkering vil forvaltningen undersøge, om man har mulighed for at medvirke til at finde løsninger vedr. parkering for Åge Lindemands lejere, adgang til eget P-areal for Kålundsvej 8 samt mulighed for at benytte Det Hvide centers P-pladser uden for butikkernes åbningstider. Vi afventer tilbagemelding fra forvaltningen.


Vedr. Farum Hovedgade: Bestyrelsen er repræsenteret i en følgegruppe vedr. Farum Hovedgades renovering. Formålet med gruppen er at give inspiration, ideer og kommentarer til arbejdet med at gøre Farum Hovedgade mere tryg og mere attraktiv for alle trafikantgrupper. Kommunen har indtil videre haft et arkitektfirma ”Gehl Architects” til at udarbejde et notat med byrumsmæssig perspektivering af trafikale scenarier. Kommunen har udarbejdet et forslag til trafikdæmpning på den smalle strækning mellem

Farum Gydevej og Kålundsvej hvor der er meget lidt plads til cykler og gående, men samtidig er den strækning på hovedgaden, hvor der ikke er registreret uheld. Forslaget går på at lave en vejindsnævring med plads til én bil ad gangen. Bestyrelsen er lidt utilfreds med at Kommunen bryder tiltagene ned i bidder i stedet for at starte med en overordnet plan og at man anvender udefrakommende konsulenter. Bestyrelsen mener, at det ville gavne byerne i kommunen hvis, der blev ansat en stadsarkitekt.


Etablering af hjemmeside: for tiden arbejdes der på etablering en hjemmeside om foreningen og vores aktiviteter.

Beretning 2014

Bestyrelsen har holdt 5 møder på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne.


Kontakter: Bestyrelsen har i årets løb haft møder eller kontakt med: Farum Kirke v. Jan Asmussen og menighedsrådet, kommunens gartnerafdeling, Furesø By og Land, Lokalområdernes Samvirke samt Furesø Kommune.


Arrangementer:


Fastelavnsfest sammen med Farum Kirke, hvor foreningens indsats primært var på det praktiske område. Et stort antal børn og voksne var til stede og i højt humør. Arrangementet tåler gentagelse, måske med lidt mere koordineret indsats i forhold til de mange udklædte børn.


Frisk-op- dag på skolepladsen i maj måned havde fin tilslutning og har udviklet sig til en hyggelig forårssammenkomst. Kommunen havde forinden slået græs rundt om stenene, hvilket gjorde det nemmere at male.


Drageflyvningsdagen blev aflyst pga. vejret.

Loppemarked blev afholdt på skolepladsen i juni, organiseret af aktive beboere, men ikke i foreningens regi.


Høstfest sidst i august havde meget stor tilslutning, så vi kunne glæde os over, at foreningen nu har 2 festtelte, som kan slås op sammenhængende. Bestyrelsen har nedfældet nogle retningslinjer for privat leje af teltene, disse kan fås ved henvendelse til kasserer Børge Svane. Teltene opbevares p.t. hos sognepræst Jan Asmussen.


Troels Brandt, formand for foreningen Naturparkens Venner og medforfatter til værket Furesø Historien holdt i september et spændende foredrag om Farum Landsbys historie. Arrangementet blev holdt i samarbejde med Jan Asmussen og det store lokale i sognegården var proppet til sidste ståplads.


Bestyrelsen har udarbejdet sit bidrag til Lokalområdernes Samvirke, som udsender et kompendium i anledning af de kommunale planer om udarbejdelse af en arkitekturpolitik. Kompendiet indeholder bidrag fra 7 af kommunens lokalområder, samt opfordring til nedsættelse af et arkitekturråd. Det forventes færdigt inden årsskiftet. Poul Lüneborg er foreningens repræsentant.


Ansøgningen om parkeringsfri zone i Farum Landsby og trafikdæmpende foranstaltninger på Søvej/Kålundsvej endte i efteråret 2013 med at blive afvist i det politiske udvalg. Bestyrelsen har taget sagen op igen i samarbejde med kirkegårdsudvalget under Farum Menighedsråd og fremsender brev til Furesø Kommune.


Vedr. pleje af træer og grønne områder: bestyrelsen har kontakt med gartnerafdelingen, indtil videre er især plejen af de efterhånden mange store træer ikke foregået som aftalt i den foreliggende plejeplan. Der er ikke noget nyt vedr. stendiget langs Kålundsvej vest for Kirken.


Bestyrelsen har udnævnt Birgitte Mandel som foreningens æresmedlem i anledning af hendes 90 års-fødselsdag og med baggrund i Birgittes store engagement i foreningen og i Farum Landsby.


Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år:


 • Peter Laub Farum Hovedgade 76
 • Palle Vibe Kålundsvej 25
 • Annette Liebach Kålundsvej 6 A
 • Bernt Søvej 1 B
 • Børge Svane Klosterskjul 7
 • Palle Skovborg Kålundsvej 16
 • Tove Kjær Kålundsvej 1 A
 • Bo Vestergaard Kålundsvej 34
 • Jette Larsen (suppleant) Kålundsvej 16
 • Revisor: Lars Wilms Garnisonsvej 54
 • Revisorsuppleant: Steffen Skytte Kålundsvej 1 BBeretning 2013


Bestyrelsen har afholdt 7 møder og har været arrangør af fastelavnsfest med tøndeslagning, forårs ”frisk op”-dag omkring Forten samt høstfest. Herudover har bestyrelsen haft kontakt til/ møder med menighedsrådet, Furesø kommunes forvaltning, børnehaven skomagerbakken og leder af kommunens gartnerafdeling Christina Kastrup Madsen. Som tidligere er ansvaret som mødeholder og formand gået på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Børge Svane er fortsat kasserer og kontaktperson.


Vedr. fastelavnsfest: fin deltagelse med ca. 40 fint udklædte børn. Bestyrelsen overvejer, om et fastelavnsarrangement til næste år evt. skal afholdes i samarbejde med kirken, som havde tøndeslagning samme dag.


Vedr. ”frisk op”-dag: mange deltog og havde en hyggelig eftermiddag med grillpølser mm.


Vedr. høstfest: tilslutningen var stor og vejret var med os. Bestyrelsen har indkøbt endnu et festtelt, begge telte opbevares nu hos sognepræst Jan Asmussen, stor tak for det. Begge telte kan lejes billigt af foreningens medlemmer ved kontakt til kassereren.


Vedr. beplantningen: beboer i Kålundsvej nr. 4 har anmodet kommunen om tilladelse til at fælde et meget stort birketræ, som står i en meget lille have for derefter at plante et kirsebærtræ. Træet er registreret som bevaringsværdigt. Bestyrelsen har givet sin opbakning til ansøgningen. Bestyrelsen har ved Bernt haft kontakt til leder af gartner afdelingen, Christina Kastrup Madsen, vedr. beskæring af flere store vejtræer. Vi

har endvidere gjort opmærksom på, at flere af træerne på Forten er ved at vokse sig alt for dominerende og skyggende. Gartnerafdelingen overvejer en løsning.


Vedr. parkering og trafikdæmpning: den aftalte forsøgsperiode med P-forbud på den lukkede del af Kålundsvej og vejbump på begge sider af krydset Søvej/ Kålundsvej blev afsluttet med endnu en beboerhøring, hvorunder der kun kom ganske få indsigelser. Til trods for, at langt størsteparten af beboerne har været positive over for projektet, har man i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget på møde


12.september 2013 besluttet ikke at støtte ordningen, hvorfor forvaltningen bebuder fjernelse af skiltning og bump. I skrivende stund er skiltningen fjernet, men ikke vejbumpene. Bestyrelsen er forundret over, at man ikke kan tillade et parkeringsforbud på 70 m af en i forvejen lukket vej og at man sender trafikdæmpende tiltag i ”syltekrukke” i stedet for at drage nytte af de indvundne erfaringer. Bestyrelsen foreslår, at der arbejdes videre med sagen efter generalforsamlingen.


Vedr. opførelse af nye sognegårdslænger: bestyrelsen har sammen med ”By og Land” indsendt høringssvar vedr. bygningsmæssige detaljer i det fremlagte forslag til nybyggeri. Byggeriet blev endvidere drøftet på møde 4.juli 2013 med daværende formand for menighedsrådet, Poul Winckler, og 2 andre medlemmer af menighedsrådet. Byggeriet forventes færdiggjort i 2014 og vil ifølge planerne komme til at fremstå som


”staldlænger” i højere grad end de nedbrændte bygninger. Bygningerne bliver hvide med stråtag.


Vedr. stendiget langs med Kålundsvej og markerne: Naturfredningsforeningen har klaget over Furesø Kommunes tilladelse til at gennembryde det fredede dige med det formål at skaffe adgang for landbrugsmaskiner direkte fra Kålundsvej. Den tidligere adgang er blevet blokeret af den ny parkeringsplads vest for kirken. Bestyrelsen har fulgt sagen og overvejer at tage initiativ til et fælles projekt med de involverede foreninger og menighedsrådet med det formål at få diget restaureret og gjort mere synligt samt undgå yderligere forfald og tilgroning.


Vedr. sammenslutningen ”Lokalområdernes Samvirke”: Foreningens repræsentant har været Poul Lüneborg, desuden deltager Bernt som formand for ”By og Land”. Sammenslutningen har bl.a. holdt møde 10. april 2013 med borgmester Ole Bondo, direktør Niels Thygesen og centerchef Lene Mårtensson. På mødet er bl.a. drøftet efterlevelse af lokalplaner og samarbejdet med forvaltningen, som flere medlemmer af sammenslutningen oplever som ikke altid lige nem. Bestyrelsen vurderer, at beboerforeningen fortsat bør være repræsenteret i sammenslutningen, som er et godt forum til at høre om andre lokalforeningers erfaringer og projekter.


Vedr. bevaringsfonden: efter flere års tovtrækkeri med kommunen er fonden nu fungerende under navnet


Furesø Bevaring. Ansøgning om lån: se www.furesoemuseer.dk under FURESØ BEVARING.


Diverse: foreningen har fortsat et fint samarbejde med ”Furesø By og Land”, Hvor Bernt er formand.


Desuden deltager vi i miljørådets møder.


Bestyrelsen har været i dialog med enkelte beboere især i forbindelse med sagen om p-forbud og vejbump.


Bestyrelsen har den holdning, at vi i videst muligt omfang bør stå sammen om beboerforeningen, idet enkeltpersoners henvendelser til forvaltningen i høj grad besværliggør samarbejdet. Vi vurderer, at den fine tilslutning til både fastelavnsfest og høstfest er udtryk for, at flertallet af beoerne her er glade for en vis grad af fællesskab og ”kendskab til din nabo”, og håber at dette også vil komme til udtryk i medlemstallet.


Bestyrelsen overvejer at genoptrykke Birgitte Mandels hæfte ”En tur i gamle dages Farum”. Indtil videre mangler vi finansiering. Hæftet vurderes at kunne interessere ikke mindst for nye tilflyttere. Desuden overvejes oplysende skilte til belysning af Farum Landsbys historie og særlige geografi.


Bestyrelsen har afgivet høringssvar til den aktuelle kommuneplan 2013.


Bestyrelsens sammensætning i 2013:


 • Peter Laub Farum Hovedgade 76
 • Palle Vibe Kålundsvej 25
 • Annette Liebach Kålundsvej 6 A
 • Bernt Søvej 1 B
 • Børge Svane Klosterskjul 7
 • Palle Skovborg Kålundsvej 16
 • Tove Kjær Kålundsvej 1 A
 • Jette Larsen (suppleant) Kålundsvej 16
 • Revisor: Lars Wilms Kålundsvej 34
 • Revisorsuppleant: Carsten Kjær-Andersen