Generalforsamling 2019REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2019


Tirsdag den 19. november kl. 19.30 – 21.30 i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke


Aftenen indledes af byrådsmedlem Lene Munch-Petersen og biolog Mette Juel Furu


Furesø Kommunes nye, grønne omstillingsplan


Aftenens program


19.30 Velkomst

19.40 Oplæg ved medlem af byrådet, Lene Munch-Petersen:  Grøn omstilling i Furesø og Farum Landsby.

           og biolog Mette Juel Furu: Biodiversitet


Ca. 20.15 Generalforsamling. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:


1 Valg af dirigent og referent.

2 Bestyrelsens beretning, herunder drøftelse af beplantningen på Forten   og status af stranden ved Doktorens Bugt

3 Bestyrelsens forslag til aktiviteter

4 Forslag fra medlemmerne.

5 Godkendelse af regnskab.

6 Fastsættelse af næste års kontingent.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant.

9 Eventuelt


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Valg af dirigent og referent:

Følgende blev valgt: Ordstyrer: Janne Pamsgård, Referent: Jette Larsen


Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning tog Børge Svane sig af.

Læs årsberetningen

Bestyrelsens beretning blev uddybet af Børge Svane, der tog udgangspunkt i omlægningen af Akacietorvet og omgivelserne, herunder Det hvide Center, hvis facadeændringsforslag kommer til høring i slutningen af november. Foreningen udarbejder et høringssvar.

 

De truende forureningsproblemer fra det tidligere renseri på Akacietorvet blev drøftet. Forvaltningen har planer om et offentligt møde omkring renseri- problematikken i hele Furesø Kommune. Hvornår vides ikke. Forsamlingen henstillede til foreningen om at følge op på sagen.

 

Trafikreguleringssagen har efterhånden kørt i flere år. Forvaltningen undskylder sig med stor travlhed på grund af mange andre trafikprojekter i kommunen.

 

Forvaltningen har fremsat et forslag om tidsbegrænset parkering på den smalle del af Kålundsvej fra Søvejs krydset og hen til kirken. Menighedsrådet har et stærkt ønske herom. Foreningen har givet udtryk for, at man ikke havde mandat til at gå nærmere ind i parkeringsproblematikken på baggrund af tidligere forløb. Vi har bedt forvaltningen om at vente med at udsende evt. høring i sagen før efter generalforsamlingen, og har desuden bedt om at måtte se evt. høringsskrivelse inden udsendelse. Vi har ikke modtaget yderligere orientering i sagen. 

 

Beboerforeningen havde som udgangspunkt ønsket 3 trafikchikaner ved de tre indkørsler til Farum Landsby. Forvaltningen har kun villet være med til en af disse med en placering ved kirkens nye P-plads. Det har foreningen accepteret og er blevet lovet en skitse heraf. Beboerforeningen har ønsket hele Farum Landsby omfattet af 30 km/t. Dette har forvaltningen accepteret.

 

Stranden ved Doktorens bugt afføder flere problemer. Også her er der fare for forurening, idet der ved kraftig regn dannes overløb fra regnvandsbassinet under Farumgårds vestlige have, med direkte udløb af kloakvand i Doktorens bugt og for høje bakterieforekomster i badevandet som følge. Endvidere er der parkeringsproblemer på den smalle vej til søen og på Søvej. Foreningen vil arbejde videre med dette.


Bestyrelsens forslag til aktiviteter:

Oplægget om æblelund på Forten blev kommenteret af Jytte Boch. Opfordringen til nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring Forten blev positivt modtaget, og tre deltagere meldte sig interesseret. Arbejdsgruppen ser på, hvordan området kan justeres og tilpasses, så det fortsat kan være et smukt og naturligt samlingspunkt for landsbyen. Det viser sig nemlig at træerne i den ene side (ved kastanjetræet) nu står så tæt, at de begynder at genere hinanden og derfor snart skal tyndes ud.  Arbejdsgruppen består af Marie (Kålundsvej 21), Gitte (P.E. Rasmussensvej 2), Sabine (Kålundsvej 2b), Jytte (Kålundsvej 4), Annette (Kålundsvej 6a) og Elisabeth (Kålundsvej 6c)


Forslag fra medlemmerne:

Det blev foreslået at ændre beplantningen ved indsnævringen af Kålundsvej i østsiden af Forten til mere spisevenlige bærbuske.


Godkendelse af regnskab:

Godkendt.


Fastlæggelse af næste års kontingent:

Som hidtil: 150 kr pr husstand, 75 kr for pensionister.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende medlemmer blev støttet i at fortsætte:

Børge Svane, Klosterskjul 7

Jørgen Moltzen, Kålundsvej 4 st

Ole Jørgensen, Kålundsvej 1A

Annette Liebach, Kålundsvej 6A

Jytte Boch, Kålundsvej 4, 1tv

Jette Larsen har valgt at fratræde og blev takket for sin indsats for foreningen.

 

2 nye medlemmer har meldt sig:

Elisabeth Haarsted Graversen, Kålundsvej 6C

Henrik Rune Jensen, Farum Hovedgade 86

Det blev modtaget med applaus

 

Suppleanter:  Janne Pamsgaard og Karina Larsen

Valg af revisor og suppleant: Steffen Skytte og Tove Kjær

Lokalsamfundenes Samvirke:  Poul Lüneborg og Ole Jørgensen


Eventuelt:

Der blev udtrykt en del frustration over, at det er så svært at komme igennem med forslag fra foreningen overfor kommunen. Børge Svane redegjorde for forskellen mellem vores selvbestaltede beboerforening og en etableret grundejerforening, som det er pligtigt at være medlem af, indskrevet i skødet. Da kun ca. 1/3 af beboerne i området er betalende medlemmer af foreningen, har den ringe gennemslagskraft overfor kommunen, idet der ofte viser sig uenighed omkring beslutninger foretaget på generalforsamlingen.

Der fremkom forskellige forslag til, hvordan foreningens gennemslagskraft kan styrkes. f.eks. praktiske forslag til at få flere med og mere udfarenhed i forhold til Pressen.

Problemstillingen tages op af den nye bestyrelse.

 

Kontakt:

Børge Svane

Klosterskjul 7

3520 Farum

E-mail: farum.landsby@gmail.com

Siden er sidst opdateret:

25.06.2020   BSN