REFERATER

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2023

16 november i Præstegårds længen.

 

Generalforsamlingen blev indledt med Lise Milan Nielsens levende fortælling om Sagn og myter fra det gamle Farum. Det blev lidt mere spændende at gå hjem gennem de mørke gader efter at have hørt om Lygtemænd, ellefolk, trolde og lindorme.

 

Generalforsamlingen blev gennemført ifølge vedtægterne.

Valg af dirigent og referent: Børge Svane valgt som dirigent og Ole Bill Jørgensen som referent.

Børge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning var uddelt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen og blev på generalforsamlingen gennemgået af Jytte.

Det har igen været et år, hvor arbejdet var fokuseret på behandling af et revideret og nu vedtaget forslag til plan for ALDI bygningen på Akacietorvet, samt at lægge pres på at få Fjernvarme udrulningen i og omkring landsbyen ind i et godt forløb efter 2022 miseren.
Hertil kommer planlægning og gennemførelse af de traditionelle arrangementer som fastelavn med kirken, frisk op dag, høstfest og juletræstænding på Forten. Det er en fornøjelse at se den store tilslutning.

Bestyrelsen blev opfordret til at følge op på genbeplantning og forureningsundersøgelser på Akacietorvet, samt eventuelle ændringer fjernvarmens udrulningsplan, når fusionen er på plads.

Der blev opfordret til at melde sig til foreningens mailliste, så information om aktiviteter og arrangementer kan deles.
Ønsker du at tilmelde dig, kan du sende en mail til farum.landsby@gmail.com med navn, postadresse og mailadresse. Man kan til hver en tid framelde sig listen ved at skrive til samme mailadresse.

Næste arrangement er tænding af juletræ på Forten søndag d. 2 dec kl 16, med æbleskiver, gløgg og saft.

Beretningen er godkendt.

Bestyrelsens forslag til aktiviteter: ingen bemærkninger til det fremlagte. Ingen indkomne forslag forud for generalforsamlingen. De store vandmængder har afsløret tilstoppede kloaker, hvilket de berørte borgere selv skal melde til kommunen, men der blev udtrykt stemning for en fortsat dialog med Klimalancen om projekter på fællesområder, som vil kunne bidrage til reduktion i vand afledning til fælles kloak.
Hvis kloakken ud for dit hus flyder over, anbefales det fra officielt hold at undgå tøjvask, lange bade og at tænde opvaskemaskinen. Vent til vandet er sunket!!!'

 

Godkendelse af regnskab, som blev omdelt på generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået og der var ingen spørgsmål til regnskabet. Foreningen har haft 47 betalende medlemmer og resultatet blev et mindre overskud, grundet lavere udgift til generalforsamlingen 2022 af regnskabstekniske årsager. Regnskabet godkendt.

Fastsættelse af næste års kontingent: uændret gennem snart mange år: 150,-kr pr. husstand, 75,-kr for pensionister. Hvis der kommer et underskud igen i 2024, ser vi på om det skal justeres.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Elisabeth Groth Haarsted bestyrelsesmedlem ønskede ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem, men fortsætter som suppleant.

Der var ingen nye kandidater som meldte sig som bestyrelsesmedlem, men Jens Holst-Andersen har meldt sig som suppleant.

Bestyrelsen består nu af: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Jytte Boch, Kasper Geels. Suppleanter:  Elisabeth Groth Haarsted, Jens Holst-Andersen.

Wieke Edinger og Elisabeth Houe Hansen har meldt sig som interesseret i at gå ind i eller støtte foreningens arbejde og det er aftalt at de begge inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: Steffen Skytte og Ole Jørgensen blev genvalgt.

Eventuelt: ingen bemærkninger.


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2022

 

Generalforsamlingen blev indledt med et spændende foredrag ved lektor ved Arkitektskolen, arkitekt Tom Mose Petersen om arkitekturen i Farum Landsby. Han fortalte om Farums Landbys karakteristika som stier og historiske huse, detaljer og fællesrum og viste både historiske billeder og billeder fra landsbyen i dag.

 

Generalforsamlingen blev gennemført ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent: Børge Svane valgt som dirigent, Elisabeth Groth Haarsted valgt som referent. Børge konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning var uddelt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen og blev på generalforsamlingen gennemgået af Jytte.
  1. Der havde været en del en del arbejde i året der gik hvor særlig Akacietorvet og Fjernevarme har fyldt meget. Bestyrelsen opfordrede foreningens medlemmer til at deltage i de tre arbejdsgrupper om hhv. Fjernevarme, Akacietorvet og Madmarked, hvor er er brug for flere gode kræfter. Niels Folmann meldte sig til Fjernvarme-gruppen.
  2. Som noget nyt har foreningen oprettet en mailliste, som primært vil blive benyttet til at orientere om foreningens arrangementer og løbende sager om fx fjernvarme og udviklingen af Akacietorvet. Ønkser du at tilmelde dig, kan du sende en mail til farum.landsby@gmail.com med navn, postadresse og mailadresse. Man kan til hver en tid framelde sig listen ved at skrive til samme mailadresse.
  3. Næste arrangement er juletræstænding søndag d. 27. nov kl. 16 med æbleskiver, gløgg og saft.
  4. Beretningen er godkendt.

 

 1. Bestyrelsens forslag til aktiviteter: ingen bemærkninger til det fremlagte. Ingen indkomne forslag forud for eller på generalforsamlingen.
 2. Godkendelse af regnskab, som blev omdelt på generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået og der var ingen spørgsmål til regnskabet. Der var et mindre underskud. Regnskabet godkendt.
 3. Fastsættelse af næste års kontingent: uændret gennem snart mange år: 150,-kr pr. husstand, 75,-kr for pensionister. Hvis der kommer et underskud igen i 2023 ser vi på om det skal justeres.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Annette Liebach og Henrik-Rune som bestyrelsesmedlem ønskede ikke at genopstille. Vi takker for deres gode indsats. Der var ingen nye kandidater som meldte sig.
 5. Bestyrelsen består nu af: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Jytte Boch, Elisabeth Groth Haarsted, og Kasper Geels. Som suppleant: Karina Larsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steffen Skytte og Ole Jørgensen blev genvalgt.
 7. Eventuelt: ingen bemærkninger.

 


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2021

Arrangementet, der blev afholdt 18. november kl. 19.30–22 i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke, var rimeligt velbesøgt.

 

Generalforsamlingen blev indledt med et spændende foredrag ved museumsinspektør Morten Mortensen fra Furesø Museer. Han fortalte om Farums historie med vægten på de seneste århundreder, udskiftningen, udviklingen fra landsby til stationsby til nutiden --- herunder med omtale af flere personligheder, der har sat deres aftryk på byen. Mange sjove billeder og filmklip blev vist.

Generalforsamlingen blev gennemført ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent: Henrik Rune Jensen valgt som dirigent, Annette Liebach valgt som referent. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning. Var uddelt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen.

 

Elisabeth Groth Haarsted gennemgik processen vedr. øget biodiversitet på ”Forten”. Opfordrede til, at interesserede meldte sig til det nedsatte ”havelaug”, som udfører praktiske opgaver i forbindelse med blomster mm. Der var kun positive tilbagemeldinger fra de fremmødte.

 

Henrik konstaterede, at fodgængerovergangen ved Karolinestrædet langt om længe var etableret, men at der mangler belysning og at der også er givet tilsagn om belysning i Karolinestrædet. Vedr. Akacietorvet har Jytte Boch og Annette deltaget i et møde på invitation fra forvaltningen, siden har vi ikke hørt nyt, trods skriftlig rykker. Bestyrelsen følger op på sagen. Forvaltningen arbejder på ny lokalplan for området.

 

Vedr. høringer: blev drøftet på baggrund af flere indlæg fra de fremmødte. Bestyrelsen fastslog, at foreningen ikke skal være ”smagsdommer” i forhold til boligændringer, der kræver dispensation fra lokalplanen, men fastholder det vigtige i, at vi alle i videst muligt omfang holder os til lokalplan og bevaringsvejledning for området. (begge dele findes på kommunens hjemmeside). Det blev understreget, at det er forvaltningen, der træffer afgørelse i sagerne.

 

Vedr. fjernvarme: Farum Fjernvarme har henvendt sig til beboerforeningen for at lodde stemningen her i området for fjernvarme. En fjernvarmeplan fra Furesø kommune har netop været i høring. Kommunen ønsker fjernvarmen udvidet af miljøhensyn. Endnu er intet besluttet, vi forventer et høre nyt i det nye år.

 

Vedr. Parkering foran kirken: der er indført tidsbegrænsning uden at foreningen er blevet hørt. Vi følger sagen.

 

Forurening fra tidligere renseri på Akacietorvet samt affaldssortering: intet nyt i forhold til beretningen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Bestyrelsens forslag til aktiviteter: ingen bemærkninger til det fremlagte. Spørgsmålet om evt. ophør med den hvide bemaling af stenene på forten blev ikke afklaret.

Vedr. høstfesten har det fungeret fint med medbragt mad. Måske fælles kagebord næste gang.

 

 1. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forud for generalforsamlingen. Der var snak frem og tilbage om den mest hensigtsmæssige kommunikation til og blandt medlemmerne, hvor ikke alle er på – eller bryder sig om -Facebook. Infomails til alle er en mulighed, men kræver, at vi hver især giver tilladelse til foreningen til brug af vores email-adresser. Bestyrelsen vil gå videre med problemstillingen og blev opfordret til at være aktiv med rykkere for manglende kontingent. Der blev foreslået en tilbagevendende ”fredagsbar” på forten, dog meldte ingen sig til at stå for det.
 2. Godkendelse af regnskab, som blev omdelt i revideret form. Der har været en nedgang i medlemstal, muligvis p.gr.a. corona. Bestyrelsen blev opfordret til at søge medlemstallet øget. Regnskabet godkendt.
 3. Fastsættelse af næste års kontingent: uændret gennem snart mange år: 150,-kr pr. husstand, 75,-kr for pensionister.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Janne som suppleant og Annette som best.medlem ønskede ikke at genopstille. Der var ingen nye kandidater som meldte sig. Efter generalforsamlingen rettede Kasper Geels henvendelse om ønske om at indtræde i bestyrelsen og Annette Liebach om at fortsætte i bestyrelsen, men nu som suppleant.
 5. Bestyrelsen består nu af: Børge Svane, Jørgen Moltzen, Ole Jørgensen, Jytte Boch, Elisabeth Groth Haarsted, Henrik Rune Jensen og Kasper Geels. Som suppleant: Karina Larsen og Annette Liebach.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steffen skytte og Ole Jørgensen blev genvalgt.
 7. Eventuelt: ingen bemærkninger.

Ref: Annette Liebach


GENERALFORSAMLINGEN 2020 blev aflyst grundet corona pandemien.

Bestyrelsen fortsatte uforandret.


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2019

Valg af dirigent og referent:

Følgende blev valgt: Ordstyrer: Janne Pamsgård, Referent: Jette Larsen


Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning tog Børge Svane sig af.

Læs årsberetningen

Bestyrelsens beretning blev uddybet af Børge Svane, der tog udgangspunkt i omlægningen af Akacietorvet og omgivelserne, herunder Det hvide Center, hvis facadeændringsforslag kommer til høring i slutningen af november. Foreningen udarbejder et høringssvar.

 

De truende forureningsproblemer fra det tidligere renseri på Akacietorvet blev drøftet. Forvaltningen har planer om et offentligt møde omkring renseri- problematikken i hele Furesø Kommune. Hvornår vides ikke. Forsamlingen henstillede til foreningen om at følge op på sagen.

 

Trafikreguleringssagen har efterhånden kørt i flere år. Forvaltningen undskylder sig med stor travlhed på grund af mange andre trafikprojekter i kommunen.

 

Forvaltningen har fremsat et forslag om tidsbegrænset parkering på den smalle del af Kålundsvej fra Søvejs krydset og hen til kirken. Menighedsrådet har et stærkt ønske herom. Foreningen har givet udtryk for, at man ikke havde mandat til at gå nærmere ind i parkeringsproblematikken på baggrund af tidligere forløb. Vi har bedt forvaltningen om at vente med at udsende evt. høring i sagen før efter generalforsamlingen, og har desuden bedt om at måtte se evt. høringsskrivelse inden udsendelse. Vi har ikke modtaget yderligere orientering i sagen. 

 

Beboerforeningen havde som udgangspunkt ønsket 3 trafikchikaner ved de tre indkørsler til Farum Landsby. Forvaltningen har kun villet være med til en af disse med en placering ved kirkens nye P-plads. Det har foreningen accepteret og er blevet lovet en skitse heraf. Beboerforeningen har ønsket hele Farum Landsby omfattet af 30 km/t. Dette har forvaltningen accepteret.

 

Stranden ved Doktorens bugt afføder flere problemer. Også her er der fare for forurening, idet der ved kraftig regn dannes overløb fra regnvandsbassinet under Farumgårds vestlige have, med direkte udløb af kloakvand i Doktorens bugt og for høje bakterieforekomster i badevandet som følge. Endvidere er der parkeringsproblemer på den smalle vej til søen og på Søvej. Foreningen vil arbejde videre med dette.


Bestyrelsens forslag til aktiviteter:

Oplægget om æblelund på Forten blev kommenteret af Jytte Boch. Opfordringen til nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring Forten blev positivt modtaget, og tre deltagere meldte sig interesseret. Arbejdsgruppen ser på, hvordan området kan justeres og tilpasses, så det fortsat kan være et smukt og naturligt samlingspunkt for landsbyen. Det viser sig nemlig at træerne i den ene side (ved kastanjetræet) nu står så tæt, at de begynder at genere hinanden og derfor snart skal tyndes ud.  Arbejdsgruppen består af Marie (Kålundsvej 21), Gitte (P.E. Rasmussensvej 2), Sabine (Kålundsvej 2b), Jytte (Kålundsvej 4), Annette (Kålundsvej 6a) og Elisabeth (Kålundsvej 6c)


Forslag fra medlemmerne:

Det blev foreslået at ændre beplantningen ved indsnævringen af Kålundsvej i østsiden af Forten til mere spisevenlige bærbuske.


Godkendelse af regnskab:

Godkendt.


Fastlæggelse af næste års kontingent:

Som hidtil: 150 kr pr husstand, 75 kr for pensionister.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende medlemmer blev støttet i at fortsætte:

Børge Svane, Klosterskjul 7

Jørgen Moltzen, Kålundsvej 4 st

Ole Jørgensen, Kålundsvej 1A

Annette Liebach, Kålundsvej 6A

Jytte Boch, Kålundsvej 4, 1tv

Jette Larsen har valgt at fratræde og blev takket for sin indsats for foreningen.

 

2 nye medlemmer har meldt sig:

Elisabeth Haarsted Graversen, Kålundsvej 6C

Henrik Rune Jensen, Farum Hovedgade 86

Det blev modtaget med applaus

 

Suppleanter:  Janne Pamsgaard og Karina Larsen

Valg af revisor og suppleant: Steffen Skytte og Tove Kjær

Lokalsamfundenes Samvirke:  Poul Lüneborg og Ole Jørgensen


Eventuelt:

Der blev udtrykt en del frustration over, at det er så svært at komme igennem med forslag fra foreningen overfor kommunen. Børge Svane redegjorde for forskellen mellem vores selvbestaltede beboerforening og en etableret grundejerforening, som det er pligtigt at være medlem af, indskrevet i skødet. Da kun ca. 1/3 af beboerne i området er betalende medlemmer af foreningen, har den ringe gennemslagskraft overfor kommunen, idet der ofte viser sig uenighed omkring beslutninger foretaget på generalforsamlingen.

Der fremkom forskellige forslag til, hvordan foreningens gennemslagskraft kan styrkes. f.eks. praktiske forslag til at få flere med og mere udfarenhed i forhold til Pressen.

Problemstillingen tages op af den nye bestyrelse.


REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2018

Valg af dirigent og referent:

Som ordstyrer blev valgt Jørgen Moltzen og som referent Jette Larsen.


Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning tog Annette Liebach sig af.

Læs årsberetningen

Annette Liebach uddybede den skriftlige beretning. Naturligt var fokus på arbejdet med trafikdæmpning i landsbyen, hvor bestyrelsen afventer et nyt møde med forvaltningen om problematikken med at ”fredeliggøre” området med de metoder, der har den største effekt.

 

Ved sidste generalforsamling var der forslag om at tage kontakt med de nyansatte chefer i forvaltningen, der har indflydelse på vores område. Samarbejdet ser ud til at forløbe mere gnidningsfrit efter et uformelt møde med By- og kulturdirektør Claus Torp og centerchef Ellen Hvidt Telle i foråret. Begge var interesserede i et nyt møde, som bestyrelsen tager initiativ til i starten af 2019.

 

Forløbet af sagen omkring træerne på Forten vækker stadig megen undren.

 

Problematikken omkring de mudrede stier ved søen vil der fortsat blive arbejdet med.

Opfordring til at kontakte Trygfonden vedr. Nabohjælp blev gentaget.


Bestyrelsens forslag til aktiviteter blev positivt modtaget:

•Opfølgning på løbende sager.

•Afholdelse af fastelavnsfest sammen med kirken

•Følge op på trafiksanering i landsbyen

•Følge op på renoveringen af Farum Hovedgade.

•Følge op på en evt revision af lokalplan for Farum Hovedgade.

•Forårsaktivitet i maj / juni.

•Høstfest i august

•Arrangementer/udflugter med udgangspunkt i vores område og vores miljø.


Forslag fra medlemmerne:

Karina Larsen fremkom med en idé om opsætning af et juletræ på Forten, og evt. en hyggesamling omkring det.  Forslaget blev positivt modtaget.


Annette Liebach foreslog at foreningens medlemmer og andre interesserede kunne gøre renoveringen af stendiget ud mod præstegårdsjordene i den vestlige ende af Kålundsvej til en social aktivitet. Evt. kunne man tage kontakt til Hareskovens ”digelav” gennem Lokalsamfundenes Samvirke.


Godkendelse af regnskab:

Godkendt.


Fastlæggelse af næste års kontingent:

Som hidtil: 150 kr pr husstand, 75 kr for pensionister.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

De samme i hærdige bestyrelsesmedlemmer stillede op igen, og blev valgt glædeligt suppleret med 2 nye.  Bestyrelsen ser ud som følger:

Jørgen Moltzen          Kålundsvej 4 C

Børge Svane              Klosterskjul 7

Jette Larsen              Kålundsvej 16

Ole Jørgensen            Kålundsvej 1 A

Annette Liebach        Kålundsvej 6 A

Karina Larsen            Kålundsvej 19

Janne Pamsgaard       Søvej 8

Jytte Boch                 Kålundsvej 4, 1.tv.


Valg af revisor og revisorsuppleant:

Som revisor: Steffen Skytte, Kålundsvej 1B

Som revisor suppleant: Tove Kjær, Kålundsvej 1A


Foreningens repræsentant i Lokalområdernes Samvirke: Poul Lüneborg, Kålundsvej 6A,

suppleres med Ole Jørgensen, Kålundsvej 1A.


Eventuelt:

Intet, hvorefter generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.