BESTYRELSEN

Bestyrelsens medlemmer 2024


Jørgen Moltzen, Kålundsvej 4

Børge Svane, Klosterskjul 7

Ole Jørgensen, Kålundsvej 1 A

Jytte Boch, Kålundsvej 4, 1 tv

Kasper Geels, Farum Hovedgade 87


Suppleanter:

Elisabeth Groth Harsted,  Kålundsvej 6 B

Jens Holst-Andersen, Farum Hovedgade 81


Revisor: Steffen Skytte, Kålundsvej 1 B

Revisorsuppleant: Ole Jørgensen,  Kålundsvej 1 A


Repræsentanter i Lokalområdernes Samvirke:

Poul Lüneborg, Kålundsvej 6 A

Ole Jørgensen, Kålundsvej 1 A

Vedtægter for Beboerforeningen Farum Landsby


§ 1.

Foreningens navn er Farum Landsby.


§ 2.     

Foreningen er for beboere i området fra Hovedgaden til søen i området fra Skolevængets Allé i øst til enden af Kålundsvej til Lindegaards Allé i vest jf. kortudsnit. Enhver nuværende og fremtidig beboer (registreret adresse i folkeregistret) under foreningens område har ret til at være medlem af foreningen, idet hver hustand betragtes som eet medlem.


§ 3.     

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i beboerforhold for området. Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan for det kommende år, som skal vedtages på generalforsamlingen.


§ 4.     

Til foreningens drift betaler hver husstand et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.


I 2001 koster medlemsskabet kr. 150 per husstand/medlem.


Kontingentet betales til kassereren helårsvis et år forud. Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 5.     

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsens forslag til aktiviteter.
  4. Forslag fra medlemmerne.
  5. Godkendelse af regnskab.
  6. Fastsættelse af næste års kontingent.
  7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmer må være indgivet skriftligt til formanden eller kassereren i god tid før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes anført på dagsordenen i indkaldelsen til mødet, skal være indgivet skriftligt pr. 15. september. Ønsker derudover meldes skriftligt til formanden eller kassereren indtil 8 dage før den annoncerede dato for generalforsamlingen. Øvrige idéer er velkomne under mødets punkt 4 som forslag til debat.


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret    begæring herom til formanden eller kassereren.   


Indkaldelse skal ske omgående og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.


Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel skriftligt til hvert medlem efter den til kassereren opgivne adresse.


Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling og aktivitetsplan for det kommende år.


Beslutninger på generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige i tilfælde, hvor beslutning kan træffes ved almindelig stemmeflerhed, foretages straks ny afstemning. Står stemmerne da atter lige, er forslaget forkastet.


Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hver husstand har én stemme. Man kan stemme ved fuldmagt, når blot dette meldes til kassereren inden mødets begyndelse.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes tal. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i foreningens love kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens stemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, udgår sagen af dagsordenen. Hvis forslagsstilleren eller andre på generalforsamlingen fremsætter begæring herom, indkaldes omgående til ny generalforsamling. På denne generalforsamling afgøres sagen uden hensyn til de repræsenterede stemmer, dog at der til beslutningens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelsen. Referat fra generalforsamlingen sendes ud skriftligt til medlemmerne.


§ 6.     

Til opløsning af foreningen kræves, at 3/4 af foreningens stemmer er repræsenteret, og at beslutning vedtages af mindst 3/4 af de afgivne stemmer. På dette møde besluttes til hvilket formål foreningens eventuelle kassebeholdning skal bruges for at komme området til gode. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, udgår sagen af dagsordenen.


§ 7.     

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på min. 5 medlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald fungerer som formand for resten af formandens periode.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer samt formanden er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Beslutningerne dokumenteres i et skriftligt referat.


Bestyrelsen er pligtig til at orientere medlemmerne om arbejdet.


Foreningen forpligtes overfor 3. mand af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 2000, Farum Landsby